Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Δεν παραλαμβάνει το C4I το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Την μη έγκριση της οριστικής παραλαβής και τελικής αποδοχής του συστήματος C4I από την εταιρεία Science Applications International Corporation (SAIC), όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση 020 Α/03, αποφάσισε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Σπύρος Βούγιας.


Όπως τονίζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, "εκτός από τις ελλείψεις/αποκλίσεις του που καταγράφονται στο Πρωτόκολλο (2004-00/6/2-οζ από 14.11.2008) ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προμηθειών (Ε.Ε.Π.Π.) Συστημάτων C4I Ολυμπιακής Ασφάλειας, δεν προκύπτει ότι η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία απέδειξε ότι η Επιτροπή Παραλαβής επιβεβαίωσε ότι το σύστημα είναι, σύμφωνα με τη σύμβαση και το νόμο, ενιαίο και διαλειτουργικό και ότι παραδόθηκε 'με το κλειδί στο χέρι', δηλαδή πλήρως λειτουργικό και έτοιμο για επιχειρησιακή χρήση, ύστερα από γενική δοκιμή του σε πλήρη έκταση εφαρμογής με όλους τους αναγκαίους χρήστες του και ανεξάρτητα από την εκπαίδευση του προσωπικού".

Ακόμη, ο υφυπουργός αποφάσισε "την παρακράτηση εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, ποσού 3.106.766,29 ευρώ και καλής εκτέλεσης, ποσού 15.770.610 ευρώ που αφορά στον εξοπλισμό του συστήματος, δηλαδή συνολικού ποσού 18.877.376,29 ευρώ, λόγω πιθανής αστοχίας του συστήματος C4I Ολυμπιακής Ασφάλειας".

Το υπουργείο επισημαίνει ότι "η διαπιστωθείσα παράβαση συνιστά υπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης της θεμελιώδους συμβατικής υποχρέωσης από την πλευρά της εταιρίας SAIC, παρά τις οχλήσεις και την καταβολή από πλευράς του υπουργείου του μεγαλύτερου μέρους της προβλεπόμενης αμοιβής. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον όρο 34.3.1. της σχετικής σύμβασης, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δηλώνει σήμερα, Τετάρτη 21 Απριλίου 2010, την πρόθεσή του στην εταιρεία SAIC να καταγγείλει την σύμβαση, εκτός εάν, εντός της συμβατικά προβλεπόμενης προθεσμίας 15 ημερών, η εταιρεία παραδώσει το εν λόγω σύστημα "με το κλειδί στο χέρι" ή προτείνει θεραπεία αποκατάστασης και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης υλοποίησης της εν λόγω θεραπείας, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις".

Προσθέτει δε, ότι η παράδοση του συστήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υποβολή του σε ελέγχους και δοκιμές επαρκείς για την απόδειξη της ορθής λειτουργίας του ως διαλειτουργικού, ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας, και την ικανοποιητική ανταπόκρισή του στις εν λόγω δοκιμές και ελέγχους.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σημειώνει ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης της εταιρείας SAIC στην παραπάνω εξώδικη δήλωση πρόσκληση, επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του που απορρέει από τη σύμβαση και το νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com