Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

Οι «ντιρεκτίβες» του ΔΝΤ για Δημοσιονομικά και Φορολογικό

Ανώτατο πλαφόν στις δαπάνες κάθε υπουργείου και περιφέρειας, το οποίο θεσπίζεται δια νόμου και δεν θα μπορεί να αλλάξει, αλλά και αυστηρές ποινές για τους φοροφυγάδες προτείνουν οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ για το νοικοκύρεμα του κρατικού προϋπολογισμού και του φορολογικού συστήματος. Στις περιλήψεις των δύο πορισμάτων που κατατέθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση με την ολοκλήρωση της δεκαήμερης αποστολής τους στην Αθήνα και ανακοινώθηκαν καταγράφονται οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα έσοδα και οι δαπάνες στη χώρα μας και γίνονται «συστάσεις» προς την κυβέρνηση, οι οποίες αποκτούν ειδική σημασία πλέον, αφού η χώρα τελεί υπό την «εποπτεία» του Οργανισμού.Στο κείμενο του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται:

Προκλήσεις

Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά η Κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας βιώσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής είναι οι εξής:

Αδύναμοι θεσμοί στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών

Αδυναμία του φορολογικού συστήματος να εξασφαλίσει ένα αποδεκτό επίπεδο συμμόρφωσης

Συνεπώς υπάρχει, άμεση ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές και μέτρα – άμεσα και μεσοπρόθεσμα – που θα βοηθήσουν στην ανάκτηση της αξιοπιστίας και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Δημοσιονομική Διαχείριση – Προϋπολογισμός

Η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στον κρατικό προϋπολογισμό, όμως οι μεγάλες υπερβάσεις δαπανών αφορούν κυρίως τη γενική κυβέρνηση (υγεία και ασφαλιστικό σύστημα).

Οι άμεσες ενέργειες για την ανάκτηση του ελέγχου των δημοσίων οικονομικών πρέπει να περιλαμβάνουν:

Δημοσιονομικό έλεγχο και κοινοποίηση των στοιχείων σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση περιλαμβάνοντας και τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης (άμεσα).

Έλεγχο των δαπανών με παρακολούθηση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τους φορείς του δημοσίου (άμεσα).

Βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης και παρακολούθησης, με την παρουσίαση στο Κοινοβούλιο μιας δημοσιονομικής στρατηγικής με συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους για το Κράτος, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ (τον Ιούνιο) και με εναρμόνιση της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού στο Κράτος, στους ΟΚΑ και στους ΟΤΑ.

Μετάφραση του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών στόχων σε ανώτατα όρια πιστώσεων ανά Υπουργείο για το 2011 (Ιούνιος). Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου με αναθεώρηση του Νόμου του 1995 ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι παραπάνω αλλαγές (Ιούνιος).

Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει:

Υιοθέτηση ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος αλλαγών ώστε να είναι σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ο τελικός στόχος και η κατεύθυνση:

Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να είναι υπεύθυνο και υπόλογο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής της γενικής κυβέρνησης.

Το ΓΛΚ πρέπει να λειτουργεί και προληπτικά (δημοσιονομικός έλεγχος) και προγραμματικά (δημοσιονομική πολιτική, κατάρτιση προϋπολογισμού και παρακολούθηση).

Τα Υπουργεία πρέπει να έχουν περισσότερο έλεγχο επί του προϋπολογισμού τους, ασκώντας την καθημερινή δημοσιονομική διαχείριση (αύξηση της αποδοτικότητας).

Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ενισχυμένη εποπτεία και έλεγχο επί του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον προϋπολογισμό πρέπει να θωρακίζει θεσμικά τις νέες αρμοδιότητες και διαδικασίες.

Φορολογική Διοίκηση

Οι κύριες προκλήσεις για το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι:

Η υψηλή φοροδιαφυγή και διαφθορά.

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες στη διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης που επιτείνει τα χρόνια προβλήματα και καθιστά άμεση την ανάγκη ανάκτησης του ελέγχου του συστήματος από τη διοίκηση.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για τη βελτίωση της συλλογής πρέπει να υποστηριχθούν από την αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης και την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

Χρειάζεται να γίνει δημόσια γνωστή η στρατηγική για την καταπολέμηση της μόνιμης φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της συμμόρφωσης.

Χρειάζεται να υπάρξουν νέες δομές διαχείρισης του έργου της μετάβασης σε ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα όπως:

Η δημιουργία ομάδας δράσης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στο Υπουργείο Οικονομικών, διοικούμενη και υποστηριζόμενη σε υψηλό επίπεδο.

Η δημιουργία μιας επιτελικής ομάδας με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Γενικών Γραμματέων.

Οι άμεσες προτεραιότητες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής να διαλυθεί η άκρατη φοροδιαφυγή πρέπει να περιλαμβάνουν:

Πρόγραμμα ελέγχων, που να περιλαμβάνει αυστηρές ποινές και διώξεις για τις βαριές μορφές παραβάσεων: π.χ., το 75% των ελεύθερων επαγγελματιών (π.χ. γιατροί, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικηγόροι) δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο όριο.

Πρόγραμμα για την διασφάλιση των εισπράξεων εσόδων από τους φορολογούμενους με τα μεγαλύτερα εισοδήματα.

Πρόγραμμα ενίσχυσης των μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους μεγαλύτερους οφειλέτες.

Πρόγραμμα για την ενίσχυση της συμμόρφωσης μέσα από τη δήλωση και την πληρωμή φόρων: π.χ. το 30% των οφειλετών ΦΠΑ δεν έχουν καταθέσει δήλωση.

Αυστηρό πρόγραμμα για την εφαρμογή των νέων κυβερνητικών πρωτοβουλιών στη φορολογία:

λεπτομερή σχέδια εφαρμογής, αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου, και επανεξέταση των αποτελεσμάτων για τη διασφάλιση των πολιτικών στόχων.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές για να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση της ικανότητας στρατηγικής διοίκησης και σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Φορολογίας και Τελωνείων.

Ανάπτυξη και διατήρηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνου φορολογικής συμμόρφωσης:

(i) δημιουργία Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων,

(ii) δημιουργία Συμβουλίου Συμμόρφωσης υπό το Υπουργείο Οικονομικών,

(iii) ανάπτυξη μιας στρατηγικής βάσει του κινδύνου συμμόρφωσης και

(iv) ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων για την υλοποίηση της στρατηγικής συμμόρφωσης.

Ουσιαστική βελτίωση της διαχείρισης των ελέγχων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αποτροπή φορολογικών παραβάσεων μέσα από ελέγχους με βάση κριτήρια κινδύνου.

Ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους με τη δημιουργία ειδικής Διεύθυνσης και με την ανάπτυξη στρατηγικής για τις φορολογικές υπηρεσίες.

Ουσιαστική ενίσχυση της ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Φορολογίας και Τελωνείων στη διαχείριση των κεντρικών φορολογικών λειτουργιών και ενίσχυση του ρόλου της κεντρικής υπηρεσίας σε επίπεδο σχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας.

Επιχορήγηση για 50.000 θέσεις σε ξενοδοχεία από τον ΟΑΕΔ

Την επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.


Με το πρόγραμμα που αφορά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, σηματοδοτείται η έναρξη υλοποίησης του τέταρτου προγράμματος προώθησης της απασχόλησης, στο πλαίσιο της πρώτης δέσμης μέτρων για το 2010 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Οι όροι υλοποίησης περιλαμβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις που θα αναρτηθούν στο site του ΟΑΕΔ τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2010. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

Εντατικούς ελέγχους στο γάλα προανήγγειλε η Κατερίνα Μπατζελή

Εντείνονται οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ και του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος, σε όλη τη διαδικασία παραγωγής μέχρι και το ράφι, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.


"Στόχος είναι ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι αγοράζει ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα", σημείωσε η κ. Μπατζελή και πρόσθεσε ότι για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου της παραγωγής και μεταποίησης γάλατος, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε διακλαδική οργάνωση του κλάδου με συμμετοχή κτηνοτρόφων και βιομηχανιών γάλακτος.

Υπ. Οικονομικών: Υποβολή δηλώσεων προηγούμενων ετών χωρίς πρόστιμο

Υποβολή δηλώσεων εισοδήματος προηγούμενων χρόνων για φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρίς πρόστιμο προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλλαν δήλωση ή υπέβαλλαν ανακριβή ή ελλιπής δήλωση για τα εισοδήματα που προέκυψαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2009, μπορούν να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας εφορίας από τις 24/3 μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Τονίζεται πως δεν θα τους επιβληθεί πρόσθετος φόρος, πρόστιμο, προαύξηση ή άλλη κύρωση και πως η ρύθμιση αφορά σε αρχική ή συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, Στις διατάξεις αυτές υπάγεται και η εκπρόθεσμη δήλωση, αρχική ή συμπληρωματική που υποβάλλουν σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου οι κληρονόμοι του για το σύνολο του εισοδήματος που απέκτησε μέχρι τη χρονολογία του θανάτου (περίπτωση στ’ παραγράφου 1 άρθρου 62 Κ.Φ.Ε.). Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στην εφορία και να μην σταλούν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά.

Πρόσθετος φόρος προβλέπεται σε περιπτώσεις παρακρατούμενων φόρων (παρ 3. άρθρο 84)που δεν έχουν υποβληθεί αλλά μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις. Ο φόρος είναι 10% για πριν την 31/12/2008 και 3% για εισοδήματα από 1/1/2009. Αν πληρωθεί εφάπαξ δεν επιβάλλεται προσαύξηση.

Σε περίπτωση που βεβαιωθούν φόροι, αυτοί καταβάλλονται :

α)ολόκληρο το ποσό μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την βεβαίωση,

β) Το ποσό που προκύπτει από τις δηλώσεις εισοδήματος των νομικών προσώπων καταβάλλεται ολόκληρο με την υποβολή της δήλωσης.

γ) Ο φόρος που προκύπτει με βάση τις δηλώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού καταβάλλεται, είτε εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης, οπότε δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος, όπως αναφέρεται παραπάνω, είτε σε έξι (6)μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και κάθε μια από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών.

Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

Εξαιρούνται από την παραπάνω διάταξη:

α)φορολογούμενοι για υποθέσεις των οποίων έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου ή εκκρεμούν τα φορολογικά δικαστήρια.

β) Στις υποθέσεις της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ενιαίου τέλους ακινήτων, δήλωσης στοιχείων (Ε9), φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής

γ) Όταν η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη

δ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία σε οποιαδήποτε περίπτωση, όπως για παράδειγμα: Στις περιπτώσεις που δηλώνεται ζημία από τον ένα μόνο σύζυγο ή που δηλώνεται μεν ζημία και το αποτέλεσμα της δήλωσης μετά την αλγεβρική άθροιση των εισοδημάτων είναι αρνητικό, αλλά προκύπτει χαρτόσημο για καταβολή λόγω εισοδήματος Α’ κατηγορίας ή που δηλώνεται ζημία αλλά το τελικό αποτέλεσμα από την αλγεβρική άθροιση των εισοδημάτων από όλες τις κατηγορίες είναι θετικό ή που δηλώνεται ζημία, η οποία όμως προέρχεται από μεταφορά από προηγούμενα έτη.Άλλωστε, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., παράλειψη του φορολογουμένου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, η οποία αναγράφει τη ζημιά που προέκυψε στο ίδιο ή τα προηγούμενα αυτού οικονομικά έτη, του στερεί το δικαίωμα να τη συμψηφίσει.

ε) Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων και των αποφάσεων επιβολής προστίμων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, εφόσον γι’ αυτές τα βιβλία και τα στοιχεία των επιτηδευματιών που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 ή εφόσον παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθεσμία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν και εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον των ανωτέρων Επιτροπών.

Γ. Παπακωνσταντίνου: Θα είμαστε απολύτως έτοιμοι στις 19 Μαΐου

Βέβαιος ότι ο μηχανισμός στήριξης της οικονομίας θα έχει ενεργοποιηθεί πλήρως έως τις 19 Μαΐου εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Πρόκειται για την ημερομηνία, στην οποία η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει στην αναχρηματοδότηση μέρους του χρέους της.


Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ο υπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη ρευστού. Παραδέχτηκε ότι οι εξελίξεις, με την αναθεώρηση προς τα επάνω του ελλείμματος για το 2009 και την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τη Moody's, οδήγησαν στην επίσπευση της διαδικασίας προσφυγής στον μηχανισμό.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η επιστολή για την ενεργοποίηση του μηχανισμού έχει αποδέκτες μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Γ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι το ΔΝΤ θεωρεί πως έχει καλυφθεί από την προηγούμενη, διερευνητική επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης.

Όσον αφορά στη διαδικασία ενεργοποίησης του τριετούς προγράμματος δανεισμού, σημείωσε ότι έπεται η σύνταξη των εκθέσεων της Κομισιόν και της ΕΚΤ, με τις οποίες θα γίνεται αποδεκτό το ελληνικό αίτημα και η επικύρωσή τους από το Eurogroup, το συμβούλιο των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να υπάρξει και επίσημη απόφαση από την ελληνική κυβέρνηση (πιθανότατα από το υπουργικό συμβούλιο). Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διαδικασίες στην Αθήνα, μέσω των διαβουλεύσεων της κυβέρνησης με το κλιμάκιο της τρόικας Ε.Ε. - ΕΚΤ - ΔΝΤ.

Μείωση 6,4% στις αφίξεις επισκεπτών το 2009

Μείωση κατά 6,4% παρουσίασαν οι αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΣΤΑΤ.Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από την Έρευνα Συνόρων,, το δωδεκάμηνο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2009 οι αφίξεις ήταν 13.601.417, 6,4% λιγότερες σε σύγκριση με το 2008 όπου ήταν 14.474.979.

Οι αφίξεις από την Ευρώπη των 27 ήταν μειωμένες κατά 6% ενω από την Ε.Ε. κατά 7,9%.

Όσον αφορά την κατανομή των αφίξεων, οι περισσότερες ήταν από τη Γερμανία κατά 15,9%, το Ηνωμένο Βασίλειο 14,2% και ακολουθούν Γαλλία με 6,5% και Ιταλία με 6,3%.

Σχετικά με τα αεροδρόμια που προτίμησαν για την άφιξη τους οι επισκέπτες, όπως ήταν αναμενόμενο οι περισσότερες αφίξεις σημειώθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με (21,3%), ενώ ακολουθούν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου (13,1%), της Ρόδου (8,9%), των Λοιπών Σταθμών (6,0%) της Θεσσαλονίκης (5,8%) και της Κέρκυρας (4,9%).

Συστάθηκε επιτροπή για την άρση του καμποτάζ

Προχωρούν οι διεργασίες για την άρση του καμποτάζ, σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού. Το υπουργείο Οικονομίας συγκρότησε επιτροπή για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την έλευση ξένων κρουαζιερόπλοιων στις ελληνικές θάλασσες. Πρόεδρος της επιτροπής τοποθετήθηκε ο επικεφαλής του ΟΛΠ, Γ. Ανωμερίτης.


Το πόρισμα της επιτροπής, που προγραμματίζεται να παραδοθεί έως τις 15 Μαΐου, θα αφορά:

• Στην άρση αντικινήτρων στον τουρισμό κρουαζιέρας

• Στην προστασία των θέσεων εργασίας ναυτικών γενικών καθηκόντων στα κρουαζιερόπλοια

• Στη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ναυτικών ξενοδοχειακών ειδικοτήτων

Στη συνέχεια -και εντός δέκα ημερών- το υπουργείο θα καταθέσει τις τελικές εισηγήσεις για τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Άνγκελα Μέρκελ: Πρώτα συμφωνία με το ΔΝΤ, μετά το χρήμα

«Δεν θα δοθεί καμία βοήθεια στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου ότι η Ελλάδα θα ενεργοποιήσει το μηχανισμό στήριξης από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ.


Η καγκελάριος της Γερμανίας, πρόσθεσε επίσης ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το ποσό του δανεισμού."Ο μηχανισμός στήριξης της Ελλάδας θα ενεργοποιηθεί μόνο αν απειληθεί η σταθερότητα του ευρώ στο σύνολό του και εάν η Αθήνα παρουσιάσει ένα αξιόπιστο οικονομικό πρόγραμμα", πρόσθεσε η Άνγκελα Μέρκελ.

Η πρώτη αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Οικονομικών , ήταν θετική. Ο Μ. Οφερ είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η Γερμανία "είναι έτοιμη να δράσει άμεσα".

Η καγκελάριος της Γερμανίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιώργο Παπανδρέου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η απόφαση να χορηγηθεί οικονομική στήριξη μπορεί να ληφθεί άμεσα, μόλις οι τρέχουσες συζητήσεις με την τρόικα Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ ολοκληρωθούν και οι φορείς αυτοί επιβεβαιώσουν ότι υφίσταται απειλή στην οικονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης.

«Απογραφή» των λατομείων

Την πλήρη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των λατομείων που λειτουργούν στην επικράτεια ζητά το υπουργείο Περιβάλλοντος από τις νομαρχίες και τις περιφέρειες της χώρας.


Η καταγραφή σχετίζεται με τη λήξη των αδειών σε πολλά λατομεία, καθώς ολοκληρώνεται τριακονταετία από την έναρξη της λειτουργείας τους. Στόχος είναι να αποτυπωθεί:

• Ο χρονικός ορίζοντας λήξης των αδειών εκμετάλλευσης ή των συμβάσεων μίσθωσης των λατομείων

• Η τήρηση των όρων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών μελετών

• Το ποσοστό υλοποίησης της προβλεπόμενης αποκατάστασης

• Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτοψιών

• Οι περιπτώσεις που έγινε κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και το ύψους αυτών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα λειτουργούν νομίμως περισσότερα από 300 λατομεία. Το υπουργείο προανήγγειλε νομοθετικές παρεμβάσεις, καθώς και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος λατομείων.

Βέμπερ: Αυξήθηκε ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης σε άλλες χώρες

Αυξήθηκε ο κίνδυνος μετάδοσης της ελληνικής κρίσης σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, Άξελ Βέμπερ.


"Ο κίνδυνος μετάδοσης αυξήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες", ανέφερε στην Ουάσινγκτον, λίγο πριν από τη σύνοδο των G20 ενώ πρόσθεσε πως "Πολλές χώρες εξακολουθούν να έχουν πολύ υψηλά δημόσια ελλείμματα".

Πώς αναφέρονται στην προσφυγή τα ξένα ΜΜΕ

Ως χωρίς προηγούμενο δοκιμή της σταθερότητας του ευρώ και των πολιτικών συνοχής της Ευρώπης χαρακτηρίζει την προσφυγή της Ελλάδας το Bloomberg, ενώ η Wall Street Journal επιχειρεί να φωτίσει πτυχές του παρασκηνίου.


Στο σχετικό του δημοσίευμα το πρακτορείο φιλοξενεί απόψεις στελεχών της επενδυτικής εταιρείας BlackRock, που επισημαίνουν πως η στήριξη στην Ελλάδα παρέχεται από τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών-μελών της ευρωζώνης, ίσως όχι όμως και από τους πολίτες αυτών των χωρών.

Το Bloomberg σημειώνει επίσης ότι ως τις 19 Μαϊου η Ελλάδα θα πρέπει να βρει 8,5 δισ. ευρώ, προσθέτοντας ότι το spread των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών βρίσκεται στο επίπεδο των 500 μονάδων βάσης, που συνιστούν τη μεγαλύτερη διαφορά από το ντεμπούτο του ευρώ το 1999.

Wall Street Journal

"Υποκύπτοντας στην πίεση των αγορών ο Ελληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε ότι θα ζητήσει από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ να ενεργοποιήσουν ένα έκτακτο πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης" αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα. Επικαλείται Ελληνες αξιωματούχους που "ήλπιζαν να υπάρξει καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης ως το Σαββατοκύριακο" μετά τη συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου με τον Ντομινίκ Στρος-Καν.

Η Wall Street Journal φιλοξενεί επίσης δήλωση Ελληνα αξιωματούχου που ρίχνει φως στο παρασκήνιο και αιτιολογεί τη σημερινή κίνηση του Γ. Παπανδρέου: "Ο πρωθυπουργός είπε πως ήταν φανερό ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να παραμένει σε αυτή τη μιζέρια, καθώς οι αγορές στοιχημάτιζαν υπέρ της χρεωκοπίας της χώρας. Γι' αυτό αποφάσισε να θέσει τέλος [σε αυτή την κατάσταση] σήμερα. Για εμάς οι πραγματικές προκλήσεις είναι μπροστά μας".

Η εφημερίδα εκφράζει δυσπιστία για την ταχύτητα ενεργοποίησης του μηχανισμού. Επικαλείται παρατηρητές της αγοράς που εκτιμούν πως η ροή των κεφαλαίων προς την Ελλάδα θα είναι προβληματική, κυρίως λόγω των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθήσουν διάφορα κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία προκειμένου να εγκρίνουν τις εκταμιεύσεις από την ελληνική πλευρά.

Financial Times

"Η Ελλάδα θα ζητήσει πακέτο διάσωσης 30 δισ. ευρώ - Οι αγορές χειροκροτούν..." είναι ο τίτλος της βρετανικής οικονομικής εφημερίδας. "Ο [Ελληνας] πρωθυπουργός ήλπιζε ότι θα απέφευγε την ενεργοποίηση του μηχανισμού ως τα μέσα Μαϊου, ώστε να προετοιμάσει την κοινή γνώμη για τα [νέα] σκληρά μέτρα..." σημειώνουν οι Financial Times. "Αναλυτές εξέφραζαν φόβους ότι η χώρα ίσως σύντομα θα πρέπει να εξετάσει ένα πρόγραμμα εθελοντικής αναδιάρθρωσης του χρέους της, ώστε να αντεπεξέλθει στα μεγάλα ποσά που πρέπει να καταβάλει στα επόμενα τρία χρόνια" προσθέτει η εφημερίδα, επισημαίνοντας πάντως πως σύμφωνα με τον Γ. Παπακωνσταντίνου δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία σε εξέλιξη.

«Υποδοχή» του ΔΝΤ με χιούμορ

Το χιούμορ είναι η καλύτερη απάντηση σε πάρα πολλά πράγματα και, σχολιάζοντας την προσφυγή στο ΔΝΤ, οι Ελληνες του twitter δίνουν πραγματικό ρεσιτάλ.- Η Τζούλια στο επόμενο DVD θα χρησιμοποιεί Ρετσίνα Μαλαματίνα αντί για Dom Perignon.
- Θα ξανακουστεί η θρυλική κραυγή στην Τρούμπα:"Κορίτσια ο στόλος!"
- Στην Καλογρέζα θα ξαναβγούν τα πρόβατα
- Οι μπουγάδες θα γίνονται κάθε Κυριακή πάνω στη ταράτσα στη σκάφη
- Πουλάω τη συλλογή μου αυτοκολλητάκια Ντένις ο Τρομερός για δρακουλίνια
- Kαι τα αναρχικα ραδιοφωνα θα παίζουν διαφημίσεις
- Το μουντιάλ θα το δούμε ομαδικά στο Σύνταγμα,για οικονομία ρεύματος
- Ξεχάστε τα iPad. Μόνο Viewmaster

ΣτΕ: Συνταγματική η αλλαγή επωνύμου της συζύγου μετά το γάμο

Συνταγματικό έκρινε το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το δικαίωμα της συζύγου να αλλάξει το επώνυμό της, μετά το γάμο, αποκτώντας το επώνυμο του συζύγου της, με αίτημά της προς τη Νομαρχία.


Το ΣτΕ έκρινε την προσφυγή εκδότριας βιβλίων που ζήτησε από τη Νομαρχία Αθηνών τη συμπλήρωση του επωνύμου της με το επώνυμο του συζύγου της, ισχυριζόμενη ότι μετά το γάμο της αντιμετωπίζει προβλήματα ταυτοπροσωπίας από τις αρχές της Ελβετίας, όπου διαμένει ο σύζυγός της, αλλά και στις σχέσεις της με τους πελάτες της στην επαγγελματική δραστηριότητά της.

Ωστόσο, ο νομάρχης απέρριψε το αίτημά της και η εκδότρια άσκησε προσφυγή στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία και πάλι απερρίφθη με τον ισχυρισμό ότι οι λόγοι που προβάλλονται δεν αποτελούν εξαιρετική περίπτωση που να δικαιολογούν την αλλαγή, αλλά και οι αλλεπάλληλες αλλαγές αποτελούν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος των πολιτών.

Όπως αναφέρει το ΣτΕ πριν την εφαρμογή του Ν. 3791/2008, η αλλαγή του επωνύμου της συζύγου ήταν δυνατή με απόφαση του νομάρχη κατόπιν αιτήσεως της ενδιαφερόμενης, ωστόσο μετά την ισχύ του νόμου, η αλλαγή του επωνύμου της συζύγου μπορεί να γίνει κατόπιν συμφωνίας των συζύγων με κοινή δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου.

Στην απόφασή του το ΣτΕ, τονίζει ότι "το επώνυμο, ναι μεν αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, πλην η πρόσκτηση ή η αλλαγή του δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση, αλλά ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη, ως θέμα συναπτόμενο με την ασφάλεια των συναλλαγών και των εννόμων εν γένει σχέσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ατόμου, χωρεί δε δια της διοικητικής οδού".

Προσθέτει δε, ότι ο "νομάρχης κατά την ενάσκηση της σχετικής του αρμοδιότητας οφείλει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, προπαντός να εκτιμά τους λόγους που επικαλείται ο αιτών τη μεταβολή του επωνύμου του και να αποφαίνεται ενόψει της σοβαρότητας των λόγων αυτών, εάν ενδείκνυται ή όχι η ζητούμενη μεταβολή, αιτιολογώντας ειδικά, από την άποψη αυτή, την απόφασή του".

"Ναι μεν κατά το άρθρο 1388 του Αστικού Κώδικα, όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 15 του ν. 1329/83 και πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω άρθρου 15 με την προσθήκη σε αυτό τρίτης παραγράφου, δια του άρθρου 28 του ν. 3719/2008, ο γάμος δεν επάγεται μεταβολή του επωνύμου της συζύγου, ως προς τις έννομες σχέσεις αυτής, που δύναται πάντως να χρησιμοποιεί το επώνυμο του συζύγου της, με τη συναίνεσή του, στις κοινωνικές της σχέσεις, όμως, εκ τούτου ουδόλως έπεται, ότι αποκλείεται στην έγγαμη γυναίκα, μετά την τέλεση γάμου, να ζητήσει, κατά την διαδικασία και υπό τα προαπαιτούμενα του Ν./Δτος 2573/1953, την μεταβολή του επωνύμου της και την πρόσκτηση παρ' αυτής ως επωνύμου εκείνου του συζύγου της", αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ.

"Η ερμηνεία δ' αυτή μάλιστα παρίσταται επιβεβλημένη εν όψει και της συνταγματικής κατοχυρώσεως του δικαιώματος της ελευθέρας αναπτύξεως της προσωπικότητας (άρθρο 5), καθώς και της προστασίας του γάμου και της οικογένειας (άρθρο 21)", καταλήγει το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, που λόγω της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου ζητήματος παρέπεμψε την υπόθεση προς οριστική κρίση στην αυξημένη επταμελή, σύνθεση του ίδιου Τμήματος.

Θ. Πάγκαλος: «Κόκκινες γραμμές βάζεις όταν είσαι σε θέση ισχύος»

«Κόκκινες γραμμές βάζεις όταν είσαι σε θέση ισχύος. Εδώ εμείς αιτούμεθα.», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος, σχετικά με τη θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Πρόσθεσε πως σε κάθε περίπτωση το ΔΝΤ έχει θέσει θέματα απολύσεων στο δημόσιο τομέα, αλλά όχι ως προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του, καθώς θα πρέπει να τις θέσει και στην Ε.Ε..


Αναφερόμενος στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης και στο ότι θα χρειαστεί να εγκριθεί από τις κυβερνήσεις ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι "υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει προκαταβολή. Ήδη, η Γαλλία έχει καταθέσει ένα σοβαρό ποσό στο τραπέζι".

Σημείωσε δε, ότι θα πρέπει "να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στη Γερμανία" και ερωτώμενος για τις δηλώσεις της Άνγκελα Μέρκελ, ότι ο μηχανισμός θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απειληθεί η σταθερότητα του ευρώ, ο Θόδωρος Πάγκαλος τόνισε: "Δεν μπορεί να αξιώσει κανείς από εμάς να δανειστούμε με επιτόκιο 8 ή 9%. Δεν υπάρχει θέμα να εγκαταλείψουμε την Ευρωζώνη. Μεγαλύτερη είναι η ευρωπαϊκή συμμετοχή στο μηχανισμό από αυτή του ΔΝΤ, του οποίου είμαστε μέλη".

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο απολύσεων στο Δημόσιο, ο κ. Πάγκαλος επέμεινε στην θέση ότι το Σύνταγμα προβλέπει κατάργηση θέσεων στο Δημόσιο, τονίζοντας: "Όσοι θέλουν να μην εφαρμόζεται το Σύνταγμα και να υπάρχουν θέσεις οργανισμών που καταργούνται, ας το πουν. Εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο".

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε και στο αν το ΔΝΤ πρόκειται να ζητήσει απελευθέρωση των απολύσεων και μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. "Το ΔΝΤ δεν θα βάλει όρους και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση. Το ΔΝΤ ενδιαφέρεται για την οικονομία της χώρας. Είναι λάθος να θεωρήσουμε ότι είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας το χαμηλό μισθολογικό κόστος", ωστόσο, πρόσθεσε ότι πρέπει να συζητήσουμε με το ΔΝΤ.

Ο κ. Πάγκαλος αποδέχτηκε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να βάλει κόκκινες γραμμές. "Κόκκινες γραμμές βάζεις όταν είσαι σε θέση ισχύος. Εδώ εμείς αιτούμεθα.", επισήμανε.

Σχολίασε δε, και το ενδεχόμενο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ζητήσει απολύσεις στο Δημόσιο, όπως έγινε για παράδειγμα στη Ρουμανία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επικαλέστηκε τη συνάντηση που είχε ο υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος, με εκπροσώπους του Ταμείου, λέγοντας: "Τα θέματα τέθηκαν από το ΔΝΤ, αλλά όχι ως προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του. Θα πρέπει να τις βάλουν και στην Ε.Ε.. ".

Ωστόσο, τόνισε ότι από εδώ και πέρα "δεν είναι δυνατόν να ξοδεύουμε παραπάνω απ' όσα έχουμε". Ανέφερε, μάλιστα και το παράδειγμα οργανισμού του Δημοσίου, που όπως είπε πότε-πότε παράγει και έργο, ο οποίος έχει ετησίως 100 εκατ. τζίρο και δίνει 400 εκατ. σε μισθούς, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει.

Όσον αφορά στο αν το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αποφύγει την προσφυγή στο μηχανισμό ο κ. Πάγκαλος, υπεραμύνθηκε των χειρισμών της κυβέρνησης, λέγοντας: "Θα ήθελα να είχαμε πρωτογενή πλεονάσματα και το χρέος μας να μειώνεται. Συνέβαινε επί Σημίτη, όταν είχαμε πολύ μικρότερα ελλείμματα, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συνέβη και το 1994. Το να σχολιάζουμε εκ των υστέρων και απ' έξω είναι σαν να είμαστε στο γήπεδο, που φωνάζει ένας χοντρός υπερήλικας 'παίξε μπάλα ρε'".

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Σκληρή απάντηση της κυβέρνησης στον Αντώνη Σαμαρά

«Μνημείο θράσους, εμπαιγμού των πολιτών και πολιτικής αμνησίας» αποκαλεί τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για τον μηχανισμό στήριξης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.


Ο Γιώργος Πεταλωτής υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, εξέθρεψε το κράτος της σπατάλης, της διαφθοράς και των σκανδάλων και στα δύσκολα εγκατέλειψε τη χώρα στην τύχη της, αφήνοντας "προίκα" έλλειμμα στο 13,6% του ΑΕΠ. Παράλληλα, χαρακτήρισε ομολογία αποτυχίας όσα είπε ο εκπρόσωπος της ΝΔ, ότι το ΠΑΣΟΚ «παρέλαβε κρίση ελλείμματος και κρίση χρέους».

Σχετικά με τις αναφορές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε προτάσεις του κόμματος του που θα αφορούν στην έξοδο από την κρίση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για "ευχολόγια".

"Έστω και τώρα, η ΝΔ πρέπει να αντιληφθεί και παραδεχτεί το μέγεθος της ευθύνης της για τον τόπο, όχι μόνο για το παρελθόν αλλά κυρίως για το μέλλον", κατέληξαν οι δηλώσεις του Γ. Πεταλωτή.
Π. Παναγιωτόπουλος: Προπαγάνδα η απάντηση Πεταλωτή

Με νέα επίθεση στον Γ. Παπανδρέου ανταπάντησε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι "ο πρωθυπουργός δια του εκπροσώπου του, επιτίθεται στη Ν.Δ. για να καλύψει, με προπέτασμα οξύτητας, τις δραματικές ευθύνες, που έχει το ΠΑΣΟΚ, για το γεγονός ότι η Ελλάδα μπαίνει υπό την επιτήρηση του ΔΝΤ".

Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος πρόσθεσε πως "Ό,τι και να κάνει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης δεν μπορεί να αλλοιώσει την αλήθεια, που είναι ορατή και πανθομολογούμενη".

Αντ. Σαμαράς: «Συνέβη τελικά εκείνο που δεν έπρεπε»

Με προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό απάντησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην είδηση ότι η κυβέρνηση ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε τον Γ. Παπανδρέου ότι ευθύνεται για το γεγονός ότι οι αγορές δεν πείστηκαν πως η Ελλάδα θα τα καταφέρει και του καταλόγισε ότι «χρωμάτισε το μέλλον μας απολύτως απαισιόδοξα, μιλώντας για νέες Οδύσσειες».


Ο Αντώνης Σαμαράς επέμεινε ότι την ευθύνη για την κρίση δανεισμού φέρει στο ακέραιο το ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας στις νέες βολές του πρωθυπουργού για την κατάσταση που παρέλαβε από την κυβέρνηση Καραμανλή, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν είχε και ούτε τώρα έχει σχέδιο, αλλά "το μόνο που ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ είναι να πλήξει τη ΝΔ".

Η δήλωση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας:

Συνέβη τελικά εκείνο που δεν έπρεπε:
Αιφνιδιασμένος και χωρίς κανένα Σχέδιο για το αύριο, ο κ. Παπανδρέου προσπάθησε να μεταθέσει σε άλλους τις δικές του ευθύνες και δεν αναφέρθηκε ούτε μια φορά στο προσωπικό του “κατόρθωμα”, που λέγεται οικονομική εξάρτηση του τόπου μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ούτε κατάλαβε γιατί οι αγορές “δεν ανταποκρίθηκαν” όλο το τελευταίο τετράμηνο: γιατί είχαν, απλούστατα, χάσει την εμπιστοσύνη τους προς την Κυβέρνησή του, τις αντιφατικές επιλογές της, την παροιμιώδη διγλωσσία της και τις απίστευτες καθυστερήσεις της.
Το χειρότερο: ο κ. Παπανδρέου χρωμάτισε το μέλλον μας απολύτως απαισιόδοξα, μιλώντας για νέες “Οδύσσειες”, που ένας Θεός ξέρει πόσο καιρό ο ίδιος προβλέπει να κρατήσουν.
Όμως, ας γνωρίζει ο Ελληνικός λαός, ότι, όπως έγκαιρα προτείναμε άλλο μίγμα οικονομικής πολιτικής για την κρίση, έτσι και τώρα, θα προωθήσουμε λύσεις και πολιτικές που θα βγάλουν μιαν ώρα αρχύτερα την Ελλάδα από τον ασφυκτικό έλεγχο του Δ.Ν.Τ.
Η Ελλάδα έχει και τα μέσα και τους πόρους και τους ανθρώπους, να βγει από την κρίση με τις δικές της δυνάμεις. Και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη, όχι μόνο των ξένων αγορών, αλλά και των ίδιων των πολιτών της στο μέλλον της.
Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε Σχέδιο εξ αρχής.
Ούτε στη συνέχεια απέκτησε.
Ούτε τώρα έχει.
Το μόνο που ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ είναι να πλήξει τη ΝΔ.
Θυμίζω ότι εγώ είχα το θάρρος να μιλήσω εξ αρχής για τις δικές μας ευθύνες, από τις δικές μας πολιτικές. Που, πράγματι, δεν θεράπευσαν την κρίση του ελλείμματος…
Αλλά η κρίση δανεισμού είναι αποκλειστικό “κατόρθωμα” του ΠΑΣΟΚ…
Όμως, το ΠΑΣΟΚ είναι πια το μικρότερο από τα προβλήματά μας.
Το πιο σημαντικό είναι να βγούμε από την κρίση με τις δικές μας δυνάμεις μιαν ώρα αρχύτερα.
Το μπορούμε και θα τα καταφέρουμε…

Aντιδράσεις προκαλεί η πεζοδρόμηση για μια μέρα στη Θεσσαλονίκη

Πεζοδρομούνται για επτά ώρες αύριο οι εμπορικότεροι δρόμοι της Θεσσαλονίκης, με στόχο την τόνωση της αγοράς. Χαιρετίζει την πρωτοβουλία η Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών, αλλά κατακεραυνώνει το δήμο Θεσσαλονίκης επειδή παραχωρεί το πλακόστρωτο της παραλίας για πάρκινγκ στα αυτοκίνητα.


Η πεζοδρόμηση των τριών εμπορικότερων δρόμων, Τσιμισκή, Ερμού και Μητροπόλεως, με στόχο την τόνωση της αγοράς, αποτελεί πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αλλά δεν "αγκαλιάζεται" με την ίδια διάθεση από όλους τους φορείς της πόλης.

Στο τμήμα αυτό της αγοράς, αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το βράδυ κυκλοφορούν μόνον πεζοί και λεωφορεία. Τις ώρες αυτές οι καταστηματάρχες θα εφαρμόζουν - κατά βούληση - πολιτική χαμηλών τιμών. Για διευκόλυνση πεζών και εποχούμενων η Τροχαία θα διαθέσει δύναμη 70 τροχονόμων.

Επιφυλάξεις και διαφωνίες για την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου εξέφρασαν ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Θόδωρος Αθανάσαρος.

Στο μεταξύ, η Ένωση για τα δικαιώματα των Πεζών χαιρετίζει την πιλοτική πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, να πεζοδρομήσει το κέντρο της πόλης, έστω και για λίγες ώρες . "Δυστυχώς όμως", αναφέρει σε ανακοίνωσή της, "ο πεζοκτόνος δήμος Θεσσαλονίκης αμαυρώνει την απόπειρα εξανθρωπισμού της πόλης υποκλέπτοντας συμψηφιστικά έναν άλλο χώρο από τους πεζούς: Το πλακόστρωτο της νέας παραλίας παραχωρείται ως πάρκιγκ στα αυτοκίνητα!"

Τονίζει μάλιστα ότι μέλη της οργάνωσης και του Δικτύου Κινήσεων Θεσσαλονίκης θα είναι εκεί για να αποτρέψουν την παράνομη στάθμευση οχημάτων στο πλακόστρωτο και να υπερασπιστούν το δημόσιο χώρο.

Το «πειστήριο» της προσφυγής

Με μια επιστολή, το βασικό κείμενο της οποίας αποτελείται από μόλις 43 λέξεις, το υπουργείο Οικονομικών για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης ζήτησε επισήμως την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης.


Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, τον επίτροπο για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Ολι Ρεν και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ο Γ. Παπακωνσταντίνου ζητά να τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός για το δανεισμό της Ελλάδας από τα μέλη της ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς

Πρόεδρο Eurogroup
Κύριο Jean-Claude Juncker

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
Κύριο Olli Rehn

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Πρόεδρο
Κύριο Jean-Claude Trichet

Αγαπητοί Κύριοι,

Σύμφωνα με την Απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της 25ης Μαρτίου 2010 για την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα, όταν χρειαστεί, και την επακόλουθη Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης της 11ης Απριλίου 2010, η Ελλάδα ζητά την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Παπακωνσταντίνου


Και με τη «βούλα» στο μηχανισμό στήριξης

Την προσφυγή στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης ανακοίνωσε, με ένα δραματικό διάγγελμα, ο πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. «Μας περιμένει μια δύσκολη πορεία, μια νέα Οδύσσεια για τον Ελληνισμό, αλλά έχουμε χαρτογραφήσει το δρόμο» σημείωσε ο Γ. Παπανδρέου, ζητώντας από τους Ευρωπαίους εταίρους να στείλουν μήνυμα στους κερδοσκόπους.


Όπως είπε ο πρωθυπουργός, χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το πραγματικό μέγεθος του ελλείμματος, τα οποία, όπως είπε, θύμισαν τα ακατανόητα λάθη και τις εγκληματικές επιλογές που μας κληροδότησε η κυβέρνηση.

Η δήλωση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Χθες, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το πραγματικό μέγεθος του ελλείμματος του 2009.Θύμισαν σε όλους μας τα ακατανόητα λάθη, τις παραλείψεις, τις εγκληματικές επιλογές και την καταιγίδα των προβλημάτων που μας κληροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Όλοι μας κληρονομήσαμε - η σημερινή Κυβέρνηση και Ελληνικός λαός - ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί. Μια χώρα χωρίς κύρος και αξιοπιστία, που είχε χάσει το σεβασμό ακόμα και των φίλων και των εταίρων της. Μια οικονομία εκτεθειμένη στο έλεος της αμφισβήτησης και των ορέξεων της κερδοσκοπίας.

Από την πρώτη μέρα σηκώσαμε τα μανίκια και με σκληρή δουλειά βαλθήκαμε να ανατρέψουμε αυτό το αρνητικό κλίμα. Καταστρώσαμε σχέδιο, πήραμε δύσκολα μέτρα, που πολλές φορές πόνεσαν, αλλά ανακτήσαμε την αξιοπιστία μας. Δημιουργήσαμε νέες συμμαχίες.

Μετά από έναν πραγματικό μαραθώνιο, διεκδικήσαμε και καταφέραμε να οδηγηθούμε σε μια ισχυρή απόφαση της Ε.Ε. για την στήριξη της χώρας μας, με ένα πρωτόγνωρο, για την ιστορία και τα δεδομένα της Ε.Ε., μηχανισμό. Και εμείς και οι εταίροι μας στην Ε.Ε., ελπίζαμε ότι αυτή η απόφαση θα αρκούσε για να ηρεμήσει και να συνετίσει τις αγορές, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση της χώρας μας με χαμηλότερα επιτόκια. Να υπάρξει, δηλαδή, η απαραίτητη νηνεμία, ώστε να αφιερωθούμε στο έργο μας, στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, για να κάνουμε την οικονομία μας βιώσιμη, ανταγωνιστική. Να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της, δυνατή, για να αισθανθούν όλοι οι Έλληνες περήφανοι.

Οι αγορές δεν ανταποκρίθηκαν. Είτε γιατί δεν πίστεψαν στη βούληση της Ε.Ε., είτε γιατί κάποιοι αποφάσισαν να συνεχίσουν την κερδοσκοπία.

Και σήμερα, η κατάσταση στις αγορές απειλεί να αποδομήσει, όχι μόνο τις θυσίες του Ελληνικού λαού, αλλά και την ομαλή πορεία της οικονομίας. Και κινδυνεύει να χαθεί η προσπάθεια που καταβάλλουν οι Έλληνες από τα ακόμη μεγαλύτερα επιτόκια δανεισμού και ακόμη χειρότερα από την δυσκολία δανεισμού. Δεν θα το επιτρέψουμε. Ήρθε η στιγμή, το χρόνο που δεν μας δίνουν οι αγορές, αυτόν τον χρόνο να μας τον δώσει η απόφαση που πήραμε όλοι μαζί οι ηγέτες των χωρών της Ευρώπης για να στηριχθεί η Ελλάδα.

Είναι ανάγκη, ανάγκη εθνική και επιτακτική, να ζητήσουμε επισήμως από τους εταίρους μας την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης, που από κοινού δημιουργήσαμε στην Ε.Ε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και οι εταίροι μας θα συνδράμουν άμεσα και αποφασιστικά, ώστε να παράσχουν στην Ελλάδα το απάνεμο λιμάνι που θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουμε το σκάφος μας με γερά και αξιόπιστα υλικά. Αλλά και να στείλουν και ένα ισχυρό μήνυμα στις αγορές, ότι η Ε.Ε. δεν παίζει και προστατεύει το κοινό μας συμφέρον και το κοινό μας νόμισμα.

Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πορεία, μια νέα Οδύσσεια για τον Ελληνισμό. Όμως, πλέον, ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη και έχουμε χαρτογραφήσει τα νερά. Μπροστά μας έχουμε ένα ταξίδι με απαιτήσεις από όλους μας, αλλά με μια νέα συλλογική συνείδηση και κοινή προσπάθεια θα φθάσουμε εκεί ασφαλείς, πιο σίγουροι, πιο δίκαιοι, πιο περήφανοι.

Ο τελικός μας στόχος, ο τελικός μας προορισμός είναι να απελευθερώσουμε την Ελλάδα από επιτηρήσεις και κηδεμονίες. Να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις του Ελληνισμού, τον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα από αντιλήψεις, πρακτικές και συστήματα που τον εμποδίζουν παντού, εδώ και δεκαετίες. Να δώσουμε οξυγόνο εκεί που υπάρχει ασφυξία, δικαιοσύνη και κανόνες εκεί που υπάρχει αδικία, διαφάνεια εκεί που υπάρχει σκοτάδι, σιγουριά εκεί που υπάρχει ανασφάλεια, και ανάπτυξη για όλους.

Η έμπνευση, η πίστη μας είναι ετούτος εδώ ο τόπος, από το Καστελόριζο, μέχρι την Κέρκυρα, από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο, είναι αυτός ο υπέροχος λαός, είναι οι νέοι μας με τις δυνατότητες και τα οράματά τους. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι, θα τα καταφέρουμε. Αρκεί εμείς οι Έλληνες να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας, στις αξίες μας, στον ίδιο μας εαυτό.

(Οι υπογραμμίσεις είναι του enet.gr)Τα επόμενα βήματα

Στο μεταξύ, στην Αθήνα και στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου Οικονομικών συνεχίζεται η συνεδρίαση στην οποία μετέχουν ο Γ. Παπακωνσταντίνου και στελέχη της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί, ΕΚΤ, ΔΝΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξουν ένα πόρισμα που θα βεβαιώνει ότι η Ελλάδα πρέπει να υπαχθεί στο μηχανισμό στήριξης.

Ακολούθως τα μέλη του Eurogroup (δηλαδή οι 16 χώρες της ευρωζώνης) καλούνται να επικυρώσουν ομόφωνα το πόρισμα. Σημειώνεται πως η συνεδρίαση του οργάνου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Εφόσον εγκριθεί το ελληνικό αίτημα και πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για το μακροπρόθεσμο δανεισμό, η χώρα μας μπορεί να ζητήσει βραχυπρόθεσμα δάνεια-"γέφυρες" (bridge loans), προκειμένου να καλύψει επείγουσες δημοσιονομικές ανάγκες.

Μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή

Μνημόσυνο για τα δώδεκα χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, τελέστηκε στο «Ιδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής» στη Φιλοθέη.


Παρόντες ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, ο τέως πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, ο τέως πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας καθώς και πολλά στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μεταξύ αυτών ήταν οι Πρ. Παυλόπουλος, Μαριέτα Γιαννάκου, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Λευτέρης Ζαγορίτης, Μενέλαος Δασκαλάκης, Γιώργος Παπανικολάου, καθώς και οι Αχιλλέας Καραμανλής, Πέτρος Μολυβιάτης και Ιωάννης Βαρβιτσιώτης.

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Επιβολή και νέων μέτρων από το ΔΝΤ φοβούνται οι Έλληνες

Περισσότερα μέτρα πιστεύει το 91% των Ελλήνων ότι θα ζητήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Public Issue, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΙ.Μόνο το 4% των ερωτηθέντων εκφράζει την εκτίμηση ότι το ΔΝΤ δεν θα ζητήσει πρόσθετα μέτρα. Παράλληλα, το 51% των πολιτών πιστεύει ότι το ΔΝΤ θα βλάψει τη χώρα, ενώ το 27% θεωρεί ωφέλιμη την προσφυγή.

Όσον αφορά το πόσο χρόνο θα πάρει στην Ελλάδα μέχρι να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το χρέος της, το 32% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί ότι θα χρειαστεί από πέντε έως 10 χρόνια, το 20% από τρία έως πέντε χρόνια, το 16% από 10 έως 20 χρόνια, το 18% πάνω από 20 χρόνια, το 5% από ένα έως δύο χρόνια, ενώ το 2% πιστεύει ότι το χρέος της Ελλάδας δε θα αντιμετωπιστεί ποτέ.

Σε σχέση με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Έλληνες προς τους πολιτικούς για τη διαχείριση των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, πτώση καταγράφουν τα ποσοστά του Γ. Παπανδρέου και του Γ.Παπακωνσταντίνου σε σχέση με το Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα, το 47% των ερωτηθέντων δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό, σε αντίθεση με το 52%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του Φεβρουαρίου ήταν 55% και 43%. Όσον αφορά τον υπουργό Οικονομικών, το 52% δηλώνει ότι δεν τον εμπιστεύεται και το 45% δηλώνει το αντίθετο, σε αντίθεση με το Φεβρουάριο όπου τα ποσοστά ανέρχονταν σε 39% και 58%, αντίστοιχα.

Ωστόσο, απογοητευμένοι εμφανίζονται οι πολίτες και από την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μόνο το 34% θεωρεί σωστή τη στάση του Αντώνη Σαμαρά στα θέματα της οικονομίας, το 51% τη θεωρεί λανθασμένη και το 15% δεν την κρίνει ούτε σωστή ούτε λάθος. Τα αντίστοιχα ποσοστά του προέδρου της Ν.Δ. στην έρευνα του Φεβρουαρίου ανέρχονταν σε 58% (σωστή), 22% (λάθος) και 20% (ούτε σωστή ούτε λάθος).

Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις των Ελλήνων και για το μέλλον, καθώς, μεταξύ άλλων, το 96% θεωρεί πιθανή την αύξηση της ανεργίας, το 91% θεωρεί πιθανό το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, το 90% την αύξηση της φτώχειας, το 71% φοβάται ότι θα γίνει κοινωνική έκρηξη, ενώ το 56% πιστεύει ότι θα μεταναστεύσουν πολλοί Έλληνες.

Σε «Α3» υποβάθμισε την Ελλάδα η Moody's

Yποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από «Α2» σε «Α3» ο οίκος αξιολόγησης Moody's με σημερινή του ανακοίνωση ενώ την βάση σε καθεστώς επιτήρησης για ενδεχόμενη μελλοντική υποβάθμιση.


Η ανακοίνωση του οίκου υποστηρίζει πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το χρέος της χώρας να μη σταθεροποιηθεί όπως είχε εκτιμηθεί νωρίτερα.

Στους επόμενους τρεις μήνες θα ξεκαθαριστεί εάν η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας θα παραμείνει στην βαθμίδα "Α" καθώς και το outlook.

"Αν και η κυβέρνηση της χώρας φαίνεται να είναι στη σωστή πορεία, ή και μπροστά από την πορεία όσον αφορά την εφαρμογή του Προγράμματος Σταθεροτητας και Ανάπτυξης, το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον κάνει δύσκολη την πιστή εφαρμογή του προγράμματος και φέρνει περισσότερες προκλήσεις" τονίζει η Σάρα Κάρλσον αντιπρόεδρος του οίκου.

Όλι Ρέν: Η βοήθεια προς την Ελλάδα μπορεί να δοθεί «άμεσα»

Άμεσα θα μπορούσε να παραδοθεί η χρηματική βοήθεια προς την Ελλάδα σε περίπτωση που η χώρα την ζητήσει δήλωσε ο επίτροπος της Ε.Ε. Για θέματα οικονομίας, Όλι Ρέν.


“Δεν μπορώ να πω ακριβώς αν αυτό θα γίνει σε μια ώρα ή σε μια μέρα αλλά πάντως θα γίνει άμεσα” ανέφερε ο Όλι Ρεν σε ομιλία του στην Ουάσινγκτον πριν την σύνοδο της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ.

Πρόστιμα, ύψους 582.100 ευρώ σε 28 επιχειρήσεις

Την επιβολή προστίμων, ύψους 582.100 ευρώ, σε 28 επιχειρήσεις αποφάσισε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή.


Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου:

1. Σε βάρος εταιρείας ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού επιβλήθηκε, ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών χρηματικό πρόστιμο ύψους 95.000 € για καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 9γ "Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών" του Ν.2251/94, σε συνδυασμό με το άρθρο 9στ εδάφιο ε' του ιδίου νόμου για παραπλανητική εμπορική πρακτική. Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρεία πρόβαλε στο ηλεκτρονικό της κατάστημα την διάθεση προς πώληση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην τιμή των 2,10 €, τα οποία εντούτοις δεν διέθετε σε αρκετές ποσότητες, ούτε γνωστοποιούσε στους καταναλωτές που επιδίωκαν να τα παραγγείλουν τους οποιουσδήποτε εύλογους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορούσε τελικά να τα προμηθεύσει.
2. Σε βάρος τεσσάρων εμπορικών εταιρειών εκδόθηκαν οκτώ αποφάσεις με τις οποίες καταλογίστηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 95.000 €, ύστερα από καταγγελίες και αυτεπάγγελτους ελέγχους, για παραβιάσεις των διατάξεων για τις "Συμβάσεις από απόσταση" του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.
3. Σε βάρος έξι εμπορικών εταιρειών εκδόθηκαν εννέα αποφάσεις, με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 142.500 € για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α Ζ3-2810/2004 "Γενική ασφάλεια Προϊόντων" και του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α Ζ3-2019/2008 "Απόφαση απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά μαγνητικών παιχνιδιών τα οποία δεν φέρουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ασφάλεια των παιδιών". Οι εταιρείες διέθεσαν στην αγορά ανασφαλή προϊόντα (παιγνίδια) και δεν συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες αρχές, για την αποτροπή κινδύνων που παρουσίασαν προϊόντα που είχαν διαθέσει στην αγορά. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από κλιμάκια των Νομαρχιών και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
4. Σε βάρος δέκα οκτώ (18) εμπορικών εταιρειών εκδόθηκαν δέκα εννέα (19) αποφάσεις επιβολής χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους 116.000 για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.2251/94 "Προστασία των Καταναλωτών", γιατί διέθεσαν στην αγορά παιδικά ενδύματα τα οποία δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008 "Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων-κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα-προδιαγραφές" (βλ. πίνακα ΙV). Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από κλιμάκια των Νομαρχιών και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
5. Σε βάρος δέκα κέντρων αισθητικής και ινστιτούτων αδυνατίσματος εκδόθηκαν δέκα τέσσερις αποφάσεις, με τις οποίες επιβλήθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-1262/2007 χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 133.600 € για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 2 στοιχεία (α), (β), (στ), (η), 3 παρ. 1 και 4 παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-1262/2007 (βλ. πίνακα V). Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά τη διερεύνηση καταγγελιών καταναλωτών και αυτεπάγγελτους ελέγχους.

* ►Πρόστιμα για αθέμιτη εμπορική πρακτική
* ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε. Παραπλανητική εμπορική πρακτική 95.000 €
* ►Πρόστιμα για πωλήσεις από απόσταση
* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) 10.000€
* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) 10.000€
* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€
* ΚΑΛΛΙΓΑ Α.Ε. Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€
* A & D A.E. Μη επιστροφή τιμήματος σε καταναλώτρια η οποία άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης (Άρθρο 4 §10, Ν.2251/94) 10.000€
* A & D A.E. Μη ενημέρωση καταναλώτριας για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του, ούτε κατά το προσυμβατικό στάδιο ούτε κατά την παράδοση του προϊόντος (Άρθρο 4 §2 και §9, Ν.2251/94) 10.000€
* A & D A.E. Μη ενημέρωση καταναλώτριας για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του, ούτε κατά το προσυμβατικό στάδιο ούτε κατά την παράδοση του προϊόντος (Άρθρο 4 §2 και §9, Ν.2251/94) 10.000€
* Πρόστιμα για ανασφαλή προϊόντα
* JUMBO AEE Παιδικά παιχνίδια χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 120.000 €
* ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε "REX STAR" Παιδικά παιχνίδια laser 4.500 €
* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
* ΛΙΟΚΗ Δ. ΗΡΑΚΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
* ΥΙΟΙ Ρ. ΑΚΟΥΑΡΟΝΗ Ο.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡ. Ο.Ε Κερί σε σχήμα μπισκότου 3.000 €
* ►Πρόστιμα για αθέμιτη εμπορική πρακτική
* ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε. Παραπλανητική εμπορική πρακτική 95.000 €
* ►Πρόστιμα για πωλήσεις από απόσταση
* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) 10.000€
* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) 10.000€
* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€
* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€
* ΚΑΛΛΙΓΑ Α.Ε. Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€
* A & D A.E. Μη επιστροφή τιμήματος σε καταναλώτρια η οποία άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης (Άρθρο 4 §10, Ν.2251/94) 10.000€
* A & D A.E. Μη ενημέρωση καταναλώτριας για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του, ούτε κατά το προσυμβατικό στάδιο ούτε κατά την παράδοση του προϊόντος (Άρθρο 4 §2 και §9, Ν.2251/94) 10.000€
* A & D A.E. Μη ενημέρωση καταναλώτριας για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του, ούτε κατά το προσυμβατικό στάδιο ούτε κατά την παράδοση του προϊόντος (Άρθρο 4 §2 και §9, Ν.2251/94) 10.000€
* ►Πρόστιμα για ανασφαλή προϊόντα
* JUMBO AEE Παιδικά παιχνίδια χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 120.000 €
* ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε "REX STAR" Παιδικά παιχνίδια laser 4.500 €
* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
* ΛΙΟΚΗ Δ. ΗΡΑΚΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
* ΥΙΟΙ Ρ. ΑΚΟΥΑΡΟΝΗ Ο.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡ. Ο.Ε Κερί σε σχήμα μπισκότου 3.000 €
* ►Πρόστιμα για ανασφαλή παιδικά ενδύματα
* ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ "LAPIN" Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
* ALOUETTE A.E Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
* SAM A.E Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
* ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
* GREBEL ABEE Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
* VF HELLAS A.E Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
* ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΡΟΥΝΙ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΟΥΣΙΟΝ Α.Ε Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
* SHOP & TRADE A.E Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
* ENERGIGER΄S Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
* ΜΙΝΙ RAXEVSKY Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 5.000 €
* JUMBO AEE Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 36.000 €
* ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 4.000 €
* MODA MAGNUM A.E Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 9.000 €
* ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ Α.Ε Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 5.000 €
* CHAMPION EUROPE SpA Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 5.000 €
* Β. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 5.000 €
* ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 5.000 €
* CARAMEL A.E Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 15.000 €
* ►Πρόστιμα σε κέντρα αισθητικής
* EVEXIA REVIVE COSMETICS Ε.Π.Ε ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ " ΑΡΘΡΟ 3 § 2 (μη αποδοχή καταγγελίας της σύμβασης) " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 3.600 " ΑΡΘΡΟ 3 § 2 (μη αποδοχή καταγγελίας της σύμβασης) " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 10.000 " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 3.000 " ΑΡΘΡΟ 3 § 2 (μη αποδοχή καταγγελίας της σύμβασης) " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 10.000
* ΠΡΙΝΟΥ ΣΛΙΜΙΝΓΚ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 16.000 " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
* ΝΙΟΥΦΟΡΜ ΣΛΙΜ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
* ΣΛΙΜΙΝΓΚ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
* ΝΙΟΥΤΟΝ Ε.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
* BODYLINE ΣΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 20.000
* M.L.C ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Ε.Π.Ε ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 18.000
* EVEXIA DIVINE BEAUTY CENTER Ε.Π.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), (β), (στ), και (η) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 5.000
* D.N.A ΙΝΤΕΑΛ ΛΑΪΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
* ΝΟΥΤΡΙΣΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000 ΣΥΝΟΛΟ 133.600


Αναδιάρθρωση χρέους της Ελλάδας προβλέπει η Goldman Sachs

Πιθανό χαρακτηρίζει το γεγονός η Ελλάδα να καθυστερήσει πληρωμές ομολόγων επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs. Όπως σημειώνει ο μηχανισμός στήριξης μαζί με μια εθελοντική αναδιάρθρωση του χρέους θα αποτελούσε λύση


“Προσέξτε για σημάδια ότι η κυβέρνηση μπορεί να προσφέρει εθελοντική αναδιάρθρωση χρέους στους επόμενους μήνες” ανέφερε ο Έρικ Νιέλσεν, επικεφαλής της Goldman Sachs στο Λονδίνο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως “Ένα πακέτο στήριξης αρκετών χρόνων, σε συνδυασμό με εθελοντική αναδιάρθρωση χρέους θα δημιουργούσε περισσότερο “χώρο” για να αναπνεύσει η κυβέρνηση και να επιβάλλει τις αναγκαίες αλλαγές”.

Στο μικροσκόπιο της ΥΠΕΕ ορθοπεδικοί που εμπλέκονται σε σκάνδαλο

Το πόρισμα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων περιμένουν οι εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα ασκηθεί δίωξη εις βάρος 13 γιατρών που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση χρηματισμού από την πολυεθνική την εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού «DePuy».


Κατά την έρευνα του σκανδάλου από τις βρετανικές αρχές ήρθε στο φως λίστα της αντιπροσωπείας της «DePuy» στην Ελλάδα με ονόματα ορθοπεδικών. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών, Φιλ. Σαχινίδη, οι δωροδοκίες έγιναν μέσω επιστημονικών συνεδρίων και αποκρύπτονταν μέσω της αύξησης της τιμής των προϊόντων της εταιρείας, σε επίπεδα διπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις του ΛΑΟΣ και του ΣΥΡΙΖΑ, ο υφυπουργός μίλησε για "δύσκολους και χρονοβόρους ελέγχους σε μια από τις πιο διεφθαρμένες αγορές, όπως αυτές των νοσοκομειακών υλικών". Από τη μεριά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χάρης Καστανίδης, δήλωσε ότι "η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο προκειμένου η Δικαιοσύνη να φτάσει στο τέλος".

Ενώπιον της εξεταστικής για το Βατοπέδι ο Γ. Παπακωνσταντίνου

Την κατάθεση του υπουργού Οικονομικών αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Το αίτημα να καταθέσει ο κ. Παπακωνσταντίνου είχε υποβάλει η Ν.Δ και όπως ανέφερε το μέλος της επιτροπής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ντίνος Ρόβλιας, το κόμμα του συμφώνησε γιατί δεν θέλει να δώσει άλλοθι αποχώρησης στη ΝΔ.


Τόνισε, επίσης, ότι ο Γ. Παπακωνσταντίνου αν και δεν έχει τίποτα να συνεισφέρει στην έρευνα, δεν έχει και τίποτα να κρύψει. Ως εκ τούτου, από τον κ. Ρόβλια διευκρινίστηκε ότι ο υπουργός προσέρχεται ως μάρτυρας για τη διαδικασία επιστροφής των ακινήτων και για τους φορολογικούς ελέγχους σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Διαρθρωτικές αλλαγές τώρα και νέα μέτρα το 2011 ζητά ο Όλι Ρεν

«Το πιάτο πρέπει να καθαριστεί από τα βάρη του παρελθόντος», δήλωσε ο επίτροπος Οικονομίας, Όλι Ρεν, με αφορμή την αναθεώρηση προς τα επάνω του δημοσίου ελλείμματος και χρέους της Ελλάδας για το 2009, από τη Eurostat.


Ο επίτροπος ζητά από την κυβέρνηση να επιταχύνει άμεσα τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων και νεών δημοσιονομικών μέτρων για το 2011 και 2012.

Ν. Ρουμπινί: Παράδειγμα προς μίμηση η Τουρκία για την Ελλάδα

Πρόβλημα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας «διαβάζει» στην ελληνική οικονομία ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Νουριέλ Ρουμπίνι, μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Εξαγωγέων Αυτοκινητοβιομηχανίας της Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε στην Προύσα. Ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι δεν θα έχει εύκολη λύση το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Ε.Ε.


"Εάν η Ελλάδα είχε ως παράδειγμα την Τουρκία, δεν θα βίωνε αυτή την κρίση" υπογράμμισε ο κ. Ρουμπινί και πρόσθεσε ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισλανδία, διυεκρινίζονταςπως "οι χώρες αυτές, λόγω του ότι δεν είναι ανταγωνιστικές, έχουν χάσει μερίδια των αγορών τους, που έχουν περάσει στην Κίνα και την Τουρκία".

Eurostat: Στο 6,3% το μέσο έλλειμμα της ευρωζώνης

Στο 6,3% του ΑΕΠ αντιστοιχεί το μέσο έλλειμμα των χωρών της Ευρωζώνης το 2009 σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η eurostat. To μέσο χρέος αντιστοιχεί στο 78,7% του ΑΕΠ.


Σε σχέση με το 2008 προκύπτει αύξηση από το 2% στο 6,3% ενώ στο χρέος από 69,4% σε 78,7%. Τα κράτη με τα μεγαλύτερα ελλείμματα είναι η Ιρλανδία με 14,3%, η Ελλάδα με 13,6% και η Βρετανία με 11,5%. Αντίθετα τα μικρότερα ελλείμματα έχουν η Σουηδία με 0,55, το Λουξεμβούργο με 0,7% και η Εσθονία με 1,7%.

Το υψηλότερο χρέος έχει η Ιταλία με 115,8%, η Ελλάδα με 115,1% και το Βέλγιο με 96,7%. Αντίθετα το χαμηλότερο ποσοστό χρέους παρουσίασε η Εσθονία με 7,2%, το Λουξεμβούργο με 14,5% και η Βουλγαρία με 14,8%.

Μετά τις 15 Μαΐου πιθανή προσφυγή της Ελλάδας

Την εκτίμησή του ότι η Ελλάδα δεν θα προσφύγει στον μηχανισμό στήριξης πριν τα μέσα Μαΐου εξέφρασε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk.


Ερωτηθείς για το εάν η Ελλάδα θα ζητήσει βοήθεια έως τότε, ο κ.Σόιμπλε απάντησε: "Τείνω να μη πιστεύω αυτό το ενδεχόμενο. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για τις αγορές ομολόγων αυτή την εβδομάδα".

"Το να προετοιμάζεσαι για το χειρότερο σενάριο δεν σημαίνει ότι αυτό θα προκύψει, σημαίνει κυρίως ότι προετοιμάζεσαι για να το αποφύγεις" πρόσθεσε.

Εντός των ημερών το πόρισμα για τη δωροδοκία 13 γιατρών

Τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί στον εισαγγελέα το ενδιάμεσο πόρισμα της έρευνας που διενήργησε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, σχετικά με τη φερόμενη δωροδοκία 13 γιατρών από βρετανική προμηθευτική εταιρεία ορθοπεδικών υλικών, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης, απαντώντας σε δύο ερωτήσεις της Ουρανίας Παπανδρέου του ΛΑΟΣ και του Δημήτρη Παπαδημούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.


Ο κ. Σαχινίδης σημείωσε ότι η ΥΠΕΕ θα ζητήσει παράταση της εισαγγελικής εντολής για την έρευνα, προκειμένου να προχωρήσει στο τελικό πόρισμα, ενώ ο υπουργός Χάρης Καστανίδης τόνισε πως το θέμα βρίσκεται και στο μικροσκόπιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πρόσθεσε, δε, ότι ο ίδιος έχει ζητήσει άμεση ολοκλήρωση των ανακρίσεων και για άλλες δύο περιπτώσεις , των δομημένων ομολόγων και της Ασπίς.

Αστική θαλάσσια συγκοινωνία ζητά ο νομάρχης Θεσσαλονίκης

Τη δρομολόγηση, το ταχύτερο, της λειτουργίας της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη ζητά με επιστολή του από τους υπουργούς Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη, και Μεταφορών, Δημήτρη Ρέππα, ο νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ζητά επίσης, να επιτραπεί να δένουν τα ιστιοφόρα και άλλα σκάφη στον πρώτο προβλήτα του λιμανιού κάθε Σαββατοκύριακο,


"Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που απολαμβάνει μια προνομιακή φυσική θέση. Δυστυχώς, εν έτει 2010 εξακολουθεί να παραμένει αποκομμένη και από το βουνό και από τη θάλασσα", επισημαίνει ο νομάρχης και τονίζει ότι "η σταθερή λειτουργία θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη".

Στην επιστολή του υπενθυμίζει ότι η νομαρχία ζήτησε κατ’ επανάληψη τα προηγούμενα χρόνια τη δρομολόγηση θαλάσσιων μέσων αστικής μεταφοράς από τα αρμόδια υπουργεία. Ωστόσο, αποτέλεσμα δεν υπήρξε, παρόλο που τα οφέλη θα είναι πολλαπλά: για το κυκλοφοριακό, για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

"Σας ζητώ να ενεργήσετε τα δέοντα, ώστε αφενός να λυθούν τα όποια νομικά και άλλα τυχόν προβλήματα και να δρομολογηθεί το ταχύτερο η λειτουργία της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας και αφετέρου να επιτραπεί να δένουν τα ιστιοφόρα και άλλα σκάφη στον πρώτο προβλήτα κάθε Σαββατοκύριακο, ώστε να μπορούν οι πολίτες να έρχονται ευκολότερα σε επαφή με το θαλάσσιο στοιχείο και να αποκατασταθεί μια εικόνα που αρμόζει στην πόλη", καταλήγει η επιστολή Ψωμιάδη.

Το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμου δανεισμού εξετάζει η Ελλάδα

To ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμου δανεισμού -εν είδει προκαταβολών μεγαλύτερων δανείων- από τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωζώνης, εάν η Ελλάδα χρειαστεί στήριξη πριν ολοκληρωθεί ο σχετικός μηχανισμός συζητήθηκε στο άτυπο υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή. Πρόσθεσε, πάντως, ότι δεν ελήφθη απόφαση.


Ο χρονικός ορίζοντας που φέρεται να βάζει η κυβέρνηση για την πλήρη ενεργοποίηση του μηχανισμού είναι η 19η Μαΐου, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη δανεισμού πριν από αυτή την ημερομηνία.

Σημαντική παράμετρος για το οικονομικό επιτελείο,είναι η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την τρόικα Ε.Ε. - ΕΚΤ - ΔΝΤ, ώστε να είναι σαφείς όλες οι πτυχές της συμφωνίας . Στη σύσκεψη έγινε σαφής η προτίμηση στην έναρξη της χρηματοδότησης της Ελλάδας από τις ευρωπαϊκές χώρες και εκ των υστέρων από το ΔΝΤ , ενώ έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για τις "κόκκινες γραμμές" κατά τη διαπραγμάτευση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις.

Όσον αφορά στην αναθεώρηση προς τα πάνω του ελλείμματος για το 2009, πεποίθηση της κυβέρνησης είναι ότι ο στόχος που έχει τεθεί για τη μείωσή του στο 8,7% φέτος είναι εφικτός. Όπως εκτιμήθηκε, υπάρχει "μαξιλάρι" 2%, λόγω των επιπλέον μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί.

Η κυβερνητική πηγή σχολίασε με τρόπο δεικτικό, όσα ειπώθηκαν στη Βουλή, ότι ο πρωθυπουργός έχει χάσει τον ύπνο του. Όπως είπε, αυτό είναι καλό, σε σχέση με τη Ν.Δ. που μόνο ύπνο είχε.

Ανοίγουν τα Τέμπη για τα δυο επόμενα Σαββατοκύριακα

Το «πράσινο φως» για το άνοιγμα των Τεμπών τόσο για το προσεχές Σαββατοκύριακο όσο και αυτό της Πρωτομαγιάς, άναψε η εταιρία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίο».


Η κυκλοφορία θα διεξάγεται για το διάστημα από τις 20:00 το απόγευμα της Παρασκευής έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας, από μια λωρίδα κυκλοφορίας εναλλάξ και στα δυο ρεύματα.

Συγκεκριμένα:

Η μία λωρίδα θα ανοίξει την Παρασκευή από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 08:30 το πρωί του Σαββάτου και θα κινούνται σε αυτή τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Από τις 08:30 το πρωί του Σαββάτου, η κοιλάδα θα κλείσει για μισή ώρα και στη συνεχεία θα ανοίξει ξανά από τις 09:00 μέχρι και τις 18:30 για όσους κινούνται προς Αθήνα.

Θα κλείσει και πάλι για μισή ώρα και θα ανοίξει στις 19:00 μέχρι και τις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στις 14:00 θα κλείσει και πάλι για μισή ώρα και θα ανοίξει στις 14:30 μέχρι και τις 18:00 το πρωί της Δευτέρας στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το ίδιο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και το Σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς με μικρές διαφοροποιήσεις.

«Χαλαρές» εργασιακές σχέσεις αντί μείωσης μισθών ζητά η τρόικα

Στην απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων και όχι σε μισθολογικές περικοπές επικεντρώνονται σύμφωνα με κυβερνητική πηγή οι πιέσεις της τρόικας Ε.Ε. - ΕΚΤ - ΔΝΤ για αλλαγές στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο υπουργικό συμβούλιο συζητήθηκε το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμου δανεισμού -εν είδει προκαταβολών μεγαλύτερων δανείων- από τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωζώνης, εάν η Ελλάδα χρειαστεί στήριξη πριν ολοκληρωθεί ο σχετικός μηχανισμός. Πρόσθεσε, πάντως, ότι δεν ελήφθη απόφαση.


Ο χρονικός ορίζοντας που φέρεται να βάζει η κυβέρνηση για την πλήρη ενεργοποίηση του μηχανισμού είναι η 19η Μαΐου, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη δανεισμού νωρίτερα. Σημειώνεται πως σύμφωνα με εκτιμήσεις εάν η Ελλάδα αποφασίσει να καταθέσει αίτημα ενεργοποίησης τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα, ώστε να γίνει εγκαίρως η εκταμίευση.

Σημαντική παράμετρος για το οικονομικό επιτελείο,είναι η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την τρόικα, ώστε να είναι σαφείς όλες οι πτυχές της συμφωνίας . Στη σύσκεψη έγινε σαφής η προτίμηση στην έναρξη της χρηματοδότησης της Ελλάδας από τις ευρωπαϊκές χώρες και εκ των υστέρων από το ΔΝΤ , ενώ έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για τις "κόκκινες γραμμές" κατά τη διαπραγμάτευση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρόικα επικεντρώνει τις πιέσεις τις εκεί και όχι στο ενδεχόμενο μείωσης μισθών.

Όσον αφορά στην αναθεώρηση προς τα πάνω του ελλείμματος για το 2009, πεποίθηση της κυβέρνησης είναι ότι ο στόχος που έχει τεθεί για τη μείωσή του στο 8,7% φέτος είναι εφικτός. Όπως εκτιμήθηκε, υπάρχει "μαξιλάρι" 2%, λόγω των επιπλέον μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί.

Η κυβερνητική πηγή σχολίασε με τρόπο δεικτικό, όσα ειπώθηκαν στη Βουλή, ότι ο πρωθυπουργός έχει χάσει τον ύπνο του. Όπως είπε, αυτό είναι καλό, σε σχέση με τη Ν.Δ. που μόνο ύπνο είχε.

Νέοι γενικοί διευθυντές στην ΕΡΤ

Στην τοποθέτηση νέων γενικών διευθυντών Ενημέρωσης και Τηλεόρασης, αξιοποιώντας στελέχη από το υπάρχον δυναμικό της ΕΡΤ, προχώρησε πριν από λίγο η διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.


Ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Γαμπρίτσος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ αποφάσισαν να τοποθετήσουν στη γενική διεύθυνση Ενημέρωσης τον δημοσιογράφο Βασίλη Μπίτση, ο οποίος μέχρι σήμερα ασκούσε καθήκοντα συντονιστή της συγκεκριμένης διεύθυνσης. Στη γενική διεύθυνση Τηλεόρασης τοποθετήθηκε η Ελένη Χοϊδά, η οποία ήταν μέχρι τώρα σύμβουλος προγράμματος ενώ τη διεύθυνση προγράμματος ανέλαβε η Ευαγγελία Τσιλίκουνα, προϊσταμένη μέχρι πρότινος του τμήματος σύνθεσης προγράμματος της ίδιας γενικής διεύθυνσης.

Π. Παναγιωτόπουλος: Με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ προσφεύγουμε στο ΔΝΤ

Λαϊκισμό και σκόπιμη προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης καταλόγισε προσωπικά στον πρωθυπουργό, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για την προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ.


Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι αυτό που έχει σημασία στην παρούσα συγκυρία είναι οι όροι υπό τους οποίους θα ενταχθεί η χώρα στο ΔΝΤ και υπογράμμισε ότι η Ν.Δ. ακόμα και εντός του διεθνούς οργανισμού θα επιμείνει με προτάσεις, προκειμένου να υπερασπιστεί το μείζον θέμα της απασχόλησης.

Πεζοδρομείται το Σάββατο το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Αλλάζει όψη το Σάββατο η αγορά του κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης (ΕΣΘ), και τη συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών, πεζοδρομούνται μεγάλα τμήματα τριών εκ των εμπορικότερων δρόμων του κέντρου: Τσιμισκή, Ερμού και Μητροπόλεως.


Για την ακρίβεια πεζοδρομούνται, η Τσιμισκή από την Παύλου Μελά μέχρι και τη Βενιζέλου, η Ερμού από την Αγίας Σοφίας μέχρι τη Βενιζέλου και η Μητροπόλεωνς από τη Βενιζέλου μέχρι την Παύλου Μελά.

Στο τμήμα αυτό της αγοράς, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το βράδυ θα κυκλοφορούν μόνον πεζοί και… λεωφορεία, όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΕΣΘ, Κωστής Χαντζαρίδης.

Μάλιστα τις ώρες αυτές οι καταστηματάρχες θα εφαρμόζουν - κατά την κρίση τους - πολιτική χαμηλών τιμών. Για τη διευκόλυνση πεζών και εποχούμενων καταναλωτών η Τροχαία Θεσσαλονίκης θα διαρκέσει τις επίμαχες ώρες δύναμη 70 τροχονόμων, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια του ΕΣΘ., όπως είπε ο Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Γιώργος Θάνογλου.

Πρόκειται για μια πιλοτική προσπάθεια που στοχεύει στην τόνωση της αγοράς του κέντρου αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της αισθητικής στην περιοχή, σημείωσε ο παριστάμενος υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, και Θεσσαλονικιός του κέντρου, Σπύρος Βούγιας. Μάλιστα εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχία του εγχειρήματος, σε αντίθεση με το νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη και τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, Θεόδωρο Αθανάσαρο, οι οποίοι εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί, επικαλούμενοι εμπειρίες από ανάλογες πρωτοβουλίες, όπως την "Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο" κατά τις οποίες η ανταπόκριση του κόσμου ήταν περιορισμένη.

"Τα προβλήματα της αγοράς και της οικονομίας δεν λύνονται με τέτοιες αποφάσεις, λύνονται μόνο αν υπάρχει χρήμα", σχολίασε ο κ.Ψωμιάδης ενώ έθιξε και το θέμα της έλλειψης υποδομών, πχ στο θέμα της στάθμευσης στο κέντρο.

Οι συμμετέχοντες έδωσαν έμφαση και στο οξύ πρόβλημα του παραεμπορίου, με τον αντιδήμαρχο κ. Αθανάσαρο να επιμένει πως "το φαινόμενο δεν λύνεται με αστυνομικά μέτρα εναντίων των αλλοδαπών μικροπωλητών αλλά με δίωξη των ημεδαπών εγκληματιών που εισάγουν τα λαθραία και τον εντοπισμό των αποθηκών όπου τα φυλάνε".

"Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ΚΑΙ θέμα αστυνομίας" παρενέβει ο Σπύρος Βούγιας, προαναγγέλλοντας ότι το υπουργείο επεξεργάζεται οργανωμένο σχέδιο δράσης το οποίο θα εφαρμοστεί αρχικά στην Αθήνα και ακολούθως σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για το σχέδιο, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο "μετάθεσης" του προβλήματος σε οργανωμένες περιοχές στην περιφέρεια ώστε να μην συμβαίνει τόσο προκλητικά μπροστά στα καταστήματα ανθρώπων που έχουν εργαζόμενους και πληρώνουν φόρους.

Προς ενίσχυση της προσπάθειας του ΕΣΘ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παραχωρεί το Σάββατο το πλακόστρωτο της νέας παραλίας για ελεύθερη στάθμευση των αυτοκινήτων ενώ ο Οργανισμός Λιμένος επιτρέπει τη δωρεάν τετράωρη στάθμευση στο πάρκινγκ του επιβατικού σταθμού και της πύλης 6 του λιμανιού, με την προσκόμιση απόδειξης αγορών και υπηρεσιών από κατάστημα του κέντρου, αξίας άνω των 50 ευρώ.

Πιθανή κατά 25% η χρεοκοπία της Ελλάδας αναφέρει δημοσκόπηση του Ρόιτερς

Απίθανο θεωρούν το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελλάδας άμεσα, οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Ρόιτερς, αναφέροντας όμως πως υπάρχει φόβος για τα επόμενα πέντε χρόνια.


Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 50 οικονομολόγοι και έδωσαν 80% πιθανότητες ότι η Ελλάδα θα προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης τους επόμενους δύο μήνες.

Όσον αφορά στη μελλοντική πορεία της χώρας, έδωσαν 25% πιθανότητες να χρεοκοπήσει στα επόμενα πέντε χρόνια. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε πριν τη δημοσίευση των στοιχείων της eurostat που έδειξαν αύξηση του ελλείμματος της χώρας κατά 0,9%.

“Οι πιθανότητες να αφήσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι την Ελλάδα να χρεοκοπήσει στο κοντινό διάστημα είναι ελάχιστες” αναφέρθηκε.

Αποσύρθηκε διάταξη που επέτρεπε προσλήψεις με παράκαμψη του ΑΣΕΠ

Τμήμα της νομοθετικής διάταξης που έδινε τη δυνατότητα για προσλήψεις στο δημόσιο και χωρίς τη γνώμη του ΑΣΕΠ η οποία περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο για την ασφάλεια στις εργασιακές σχέσεις, απέσυρε ο υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος. Όπως ανέφερε ο υπουργός, η κυβέρνηση δεν δέχεται ούτε «υποψία μομφής».


Η επίμαχη διάταξη αφορά στην αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (αρθ.2 παρ.18) η νομιμότητα των οποίων ελεγχόταν από το ΑΣΕΠ εντός 10 ημερών. Με την πάροδο όμως αυτού του διαστήματος, οι διαδικασίες αυτές θα συνεχιζόντουσαν "και χωρίς τη γνώμη του ΑΣΕΠ" κάτι που αποτέλεσε αφορμή για τη Νέα Δημοκρατία να καταγγείλει "αδιαφάνεια", προκαλώντας την αντίδραση του Ανδρέα Λοβέρδου.

Στην ομιλία του, καταλόγισε μικροπολιτικές σκοπιμότητες στη Ν.Δ και στη συνέχεια αφαίρεσε την επίμαχη διατύπωση. « Δεν δεχόμαστε ούτε μύγα στο σπαθί μας» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ζήτησε χρόνο έτσι ώστε να συννενοηθεί με το επιτελείο του σχετικά με την τελική διατύπωση, για να ανακοινώσει στη συνέχεια πως αποσύρει το εδάφιο.

Στην δήλωση του Χρ. Πρωτόπαπα πως « αν παραλειφθεί η διάταξη θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν προσλήψεις μερικής απασχόλησης» ο Α. Λοβέρδος απάντησε « γαία πυρί μειχθήτω, η χώρα είναι σε δύσκολη φάση».

Γαλλικές και γερμανικές τράπεζες δάνεισαν περισσότερο την Ελλάδα

Καθώς οι ανησυχίες για την ελληνική οικονομία απλώνονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) αποκαλύπτουν πως από τα 236 δισ. δολ. που χρωστούν οι Έλληνες οφειλέτες σε ξένους πιστωτές, πάνω από το 50% - δηλαδή 120 δισ. - χρωστούν σε γαλλικές και γερμανικές τράπεζες (75 δισ. και 45 δισ. αντίστοιχα).


Να σημειωθεί πως η Γερμανία και η Γαλλία είναι επίσης οι μεγαλύτεροι πιστωτές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας σύμφωνα με την BIS. Έτσι, οι γερμανικές τράπεζες έχουν απαιτήσεις 238 δισ έναντι της Ισπανίας και 47 δισ. έναντι της Πορτογαλίας, ενώ οι γαλλικές τράπεζες έχουν αντίστοιχα απαιτήσεις 220 και 45 δισ δολ.

Το δρόμο της Βουλής παίρνουν οι αλλαγές στο «πόθεν έσχες»

Όλα τα πολιτικά πρόσωπα, καθώς και οι κρατικοί λειτουργοί θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση πόθεν έσχες, όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.


Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Απόστολος Κατσιφάρας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΝΕΤ, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται νέες αυστηρές ρυθμίσεις, όπως η αυστηρή τιμωρία σε όποιους παραβίινουν τις διατάξεις του, που θα προβλέπει ακόμη και δήμευση περιουσιών και έκπτωση απο το βουλευτικό ή άλλο δημόσιο αξίωμα για όσους αποδειχθεί ότι μετέχουν σε off shore εταιρείες.


Εγκαιρη καταβολή των πόρων της αυτοδιοίκησης ζητά ο Ν. Κακλαμάνης

Να τηρηθούν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για την απόδοση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης ζητεί ο δήμαρχος Αθηναίων και πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Νικήςτας Κακλαμάνης.


Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων "η μηνιαία δόση του Απριλίου δεν έχει ακόμη καταβληθεί και η αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να αποδεχτεί διοικητικής μεταρρύθμιση, που δεν θα είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΚΕΔΚΕ".

Ταυτόχρονα, με επιστολή του εξάλλου προς τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ νομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος, ζητά ενόψει Καλλικράτη να κατοχυρωθούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων σήμερα στις νομαρχίες οι οποίοι πρόκειται να μεταταγούν είτε στο νέο θεσμό της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είτε σε δήμους.

Αλ. Τσίπρας: Η προσφυγή στο ΔΝΤ δεν είναι μονόδρομος

Έκκληση στους εργαζόμενους να βγουν στους δρόμους για να αποτραπεί το ενδεχόμενο προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε τη θέση, ότι η κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνδρομή του ΔΝΤ.


Έκανε λόγο για εκχώρηση της λαϊκής εντολής σε τεχνοκράτες, σημειώνοντας πως υπαγορεύουν στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. "Πρόκειται για μια εκτροπή που αφορά το δημοκρατικό μας πολίτευμα και δεν πρέπει να την επιτρέψουμε", πρόσθεσε.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο παροχής βοηθείας από το ΔΝΤ, ο Αλ. Τσίπρας εκτίμησε ότι θα σημάνει τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής ασφάλισης.

Πιο ακριβά τα εισιτήρια του ΟΑΣΘ από 1η Μαίου

Αυξήσεις 20% στα εισιτήρια του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), αλλά μειώσεις στις κάρτες πολλαπλών διαδρομών έρχονται από την Πρωτομαγιά. Ο οργανισμός μιλάει για «αναμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής» που αποφασίστηκε ήδη από το Υπουργείο Μεταφορών, λόγω της περικοπής στην επιδότηση του εισιτηρίου από την Πολιτεία.


Έτσι, το απλό εισιτήριο των 50 λεπτών θα πάρει αύξηση 10 λεπτά και για την απλή διαδρομή θα κοστίζει 60 λεπτά. Τα εισιτήρια που θα εκδίδονται εντός των αστικών λεωφορείων από τα ειδικά εκδοτήρια θα κοστίζουν 70 λεπτά.

Καταργείται το "χρονοεισιτήριο" και θεσπίζεται νέο εισιτήριο που θα ισχύει για μιάμιση ώρα και τέσσερις διαφορετικές διαδρομές, με τιμή 1 ευρώ. Κατά ένα ευρώ αυξάνεται το εισιτήριο για 24ωρη χρήση. Από 2 ευρώ που κοστίζει σήμερα η ολοήμερη χρήση των αστικών αυξάνεται στα 3.

Μείωση ανακοινώθηκε μόνο για τις μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Θα είναι φθηνότερες μόλις κατά 1 ευρώ, (εκπτωτικές και κανονικές), με αποτέλεσμα από τα 25 ευρώ που κοστίζει σήμερα η κανονική κάρτα, το κόστος της να πέφτει στα 24 ευρώ.

Τα ραντεβού Χριστοφοράκου με υπουργούς του Καραμανλή επιβεβαίωσε η γραμματέας του

Τις συχνές συναντήσεις που είχε με υπουργούς της κυβέρνησης Καραμανλή, ο πρώην ισχυρός άνδρας της Siemens, Μιχάλης Χριστοφοράκος, επιβεβαίωσε η γραμματέας του Κατερίνα Τσάκαλου, κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής


Σύμφωνα με την Κατερίνα Τσάκαλου, ο Μιχάλης Χριστοφοράκος επισκεπτόταν πολλές φορές την Ντόρα Μπακογιάννη στο γραφείο της στο υπουργείο, ενώ έστελνε δώρα στις ονομαστικές εορτές και τα Χριστούγεννα.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, ο πρώην επικεφαλής της Siemens Ελλάδος είχε αραιότερες επαφές και με τον πρώην υφυπουργό Οικονομικών, Πέτρο Δούκα, ενώ είχε πραγματοποιήσει και μερικές επισκέψεις στον τότε υπουργό Οικονομίας, Γ. Αλογοσκούφη.

Ακόμη, το "δεξί χέρι" του Μιχάλη Χριστοφοράκου υποστήριξε ότι όσες συναντήσεις και ραντεβού με πολιτικούς καταγράφονταν στο ημερολόγιό του ήταν ακριβέστατα, καθώς καταχωρείτο κάθε αλλαγή ή ματαίωση.

Παράλληλα, η Κατερίνα Τσάκαλου επιβεβαίωσε ότι η ίδια είχε εξασφαλίσει τα εισιτήρια για το ταξίδι του Μιχάλη Λιάπη με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο, τον Ιούνιο του 2006, στην Αυστρία. Σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε ο Μ. Χριστοφοράκος είχε επαφές και με το Γιώργο Βουλγαράκη, ενώ δήλωσε ότι ο μοναδικός πολιτικός που είχε δει να επισκέπτεται τον επικεφαλής της SIEMENS Ελλάδας στο γραφείο του, ήταν ο πρώην υπουργός Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ, Τ. Μαντέλης.

Κατέθεσε δε, ότι κατά την προεκλογική περίοδο πύκνωναν οι επαφές του Μ. Χριστοφοράκου με τους υπεύθυνους οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ είτε με πρωτοβουλία δική τους , είτε έπειτα από πρωτοβουλία του ίδιου.

Η κ. Τσάκαλου απάντησε και σε ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ, Κ. Αϊβαλιώτη, ο οποίος ανέφερε: "Βλέπω πολλές φορές να εμφανίζεται (σ.σ. στο ημερολόγιο) το όνομα Σαμαράς, Τσοχατζόπουλος, Κυριάκος Μητσοτάκης, Σκανδαλίδης, Λιάπης, Γείτονας, Βερελής. Είναι οι πολιτικοί που ξέρουμε;". "Μάλιστα" απάντησε η μάρτυρας, με τον Κ. Αϊβαλιώτη να την ξαναρωτά αν "είναι όλοι αυτοί οι πολιτικοί που ξέρουμε". "Μάλιστα" επέμεινε η Κατερίνα Τσακάλου.

Άντζελα Γκερέκου: Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα γίνουν

Η υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού διαβεβαίωσε το κοινοβούλιο, ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013 θα γίνουν κανονικά, παρά την οικονομική κρίση.


Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θανάση Νάκου, η Άντζελα Γκερέκου δήλωσε ότι "οι Μεσογειακοί Αγώνες θα γίνουν και θα γίνουν σωστά.Eργαζόμαστε συστηματικά για την επιτυχία τους, ώστε να γίνουν ακριβώς με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν και να μας κάνει όλους περήφανους".

Η κυβέρνηση θέτει τέσσερα κριτήρια για την επιτυχή διεξαγωγή των Αγώνων του Βόλου:

• Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση των έργων

• Αυστηρή τήρηση του προϋπολογισμού

• Προβολή και ανάδειξη της θεσσαλίας ως ελκυστικό τουριστικό προορισμό και χώρο για την προσέλκυση επενδύσεων

• Διασφάλιση της μεταμεσογειακής αξιοποίησης και χρήσης των υποδομών

Σχολιάζοντας τις θέσεις της κυβέρνησης, ο Θαν. Νάκος έκανε λόγο για διγλωσσία και σύγχυση και αναστάτωση από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

ΝΔ: Έκρυψε το έλλειμμα το ΠΑΣΟΚ

Εγκαλεί την κυβέρνηση ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Σταϊκούρας, επειδή επέμενε ότι το έλλειμμα ήταν 12,7% του ΑΕΠ, ενώ η Eurostat το ανέβασε στο 13,6%.


"Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του, σε αμερικάνικη εφημερίδα, στις 9/3/2010, υπογράμμιζε ότι προκάτοχοί του έκρυβαν το πραγματικό μέγεθος. Παράλληλα, η ίδια η ανεξάρτητη Επιτροπή υπογράμμιζε, αναφορικά με το επίπεδο του ελλείμματος του 2009, ότι εάν υπάρξουν αποκλίσεις, εκτιμάται ότι αυτές θα είναι πολύ μικρές. Και τελικά ήταν μία ποσοστιαία μονάδα. Συνεπώς, σήμερα αποδεικνύεται το πραγματικό μέγεθος του ΠΑΣΟΚ", ανεφέρε μεταξύ άλλων, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Επέμεινε, πάντως, ότι το έλλειμμα θα μπορούσε να είναι μονοψήφιο, αν η κυβέρνηση δεν έκανε "λογιστικές ακροβασίες". Ύστερα από αυτά -και απαντώντας σε ερώτηση για το ποιο ήταν το έλλειμμα που παρέδωσε από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία-, ο Χρ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι θα διαμορφωνόταν σε 9%, αν η κυβέρνηση έπαιρνε τα μέτρα τα οποία είχε προγραμματίσει (π.χ. ημιυπαίθριους χώρους, ξυστό λαχείο), και αν η πορεία των εσόδων ήταν αντίστοιχη αυτής των πρώτων εννεά μηνών του έτους.

ΔΝΤ: «Θα πάρουν χρόνο οι διαβουλεύσεις με την Ελλάδα»

Θα χρειαστεί χρόνος για να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με την Ελλάδα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος Καν, σημειώνοντας ότι δεν έχει εντοπίσει προβλήματα και τριβές στη συνεργασία Ελλάδας και Ε.Ε.


Ταυτόχρονα ο Στρος Καν υποστηρίζει ότι κατανοεί την απροθυμία των ελλήνων πολιτών αλλά τονίζει πως η λύση των προβλημάτων είναι προς το συμφέρον τους.

Στη συνέχεια τόνισε πως δέν υπάρχει εύκολη λύση η οποία θα μπορούσε να λύσει με τη μία τα προβλήματα της χώρας.

Προκαταρκτική εξέταση για καθυστέρηση εκκαθάρισης κρατικού ομολόγου

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ελένη Ράϊκου, ύστερα από καταγγελία του προέδρου του ΕΒΕΑ, Κώστα Μίχαλου, σε τηλεοπτική εκπομπή, ότι τραπεζικό στέλεχος καθυστέρησε να εκκαθαρίσει κρατικό ομόλογο.


Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Μίχαλος, τραπεζικό στέλεχος καθυστέρησε να εκκαθαρίσει κρατικό ομόλογο με αποτέλεσμα να επέλθει ζημιά στο Δημόσιο λόγω της διαφοράς των τιμών των σπρεντς.

Η προκαταρκτική εξέταση ανατέθηκε στον αρμόδιο για οικονομικές υποθέσεις Εισαγγελέα πρωτοδικών, Παρασκευά Αδάμη, ο οποίος αφού διακριβώσει την βασιμότητα της καταγγελίας θα ερευνήσει αν και σε βάρος ποιών προκύπτουν ποινικές ευθύνες .

Βολές Παπαρήγα κατά κυβέρνησης, ΔΝΤ και Ευρωζώνης

Την εκτίμησή της ότι η ανάκαμψη του λαϊκού κινήματος «μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τα δικαιώματα των εργαζομένων» εξέφρασε η γενική γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος. Εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης, του ΔΝΤ και της Ευρωζώνης.


Αναφορικά με την κατάληξη των διαβουλεύσεων με το ΔΝΤ και την Ευρωζώνη, η Αλέκα Παπαρήγα τόνισε: «Η τρόικα με το που μπήκε μέσα στο υπουργείο Οικονομίας άνοιξε τα εξής ζητήματα: Ελευθερία απολύσεων και ότι δεν μπορεί στην Ελλάδα να είναι τόσο, για αυτούς, μικρός ο αριθμός των απασχολουμένων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις».

Και πρόσθεσε: «Το ΔΝΤ και η Ευρωζώνη ασχολείται με το τσάκισμα των λαϊκών κατακτήσεων και το τσάκισμα των λαϊκών αγώνων. Από εκεί και πέρα ό,τι και να δώσουν σημαίνει ότι θα δεσμεύσουν με ακόμα χειρότερα αντεργατικά μέτρα».

Για την κυβέρνηση υπογράμμισε: «Ιδού το τρομοκρατικό δίλημμα της κυβέρνησης: Ή παίρνουμε δάνειο και χάνει ο λαός κάθε δικαίωμα ή δεν παίρνουμε δάνειο και πάλι τα χάνουμε».

Και τα υπό κατασκευή ακίνητα στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους

Αποσύρθηκε από την υπουργό Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, η ρύθμιση που είχε καταθέσει χθες στο νομοσχέδιο για του ημιυπαίθριους και προέβλεπε ότι για τα κτήρια που θα ενταχθούν στις διατάξεις του νομοσχεδίου, χρειάζεται εκτός του να έχει εκδοθεί η άδεια του έως τις 2 Ιουλίου 2009, να έχουν υποβάλει και αίτηση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας έως τις 30 Ιουλίου 2010.


Η κ. Μπιρμπίλη διευκρίνισε ότι απέσυρε τη συγκεκριμένη ρύθμιση γιατί η προσθήκη δημιουργούσε σύγχυση. Αναφερόμενη, δε, στα υπόγεια τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση του προστίμου και υπολογισμός με διαφορετικό συντελεστή.

Γ. Παπανδρέου: Χρέος να πάρουμε κάθε απόφαση που αποτρέπει τα χειρότερα

«Το ιστορικό μας χρέος είναι να πάρουμε κάθε απόφαση που αποτρέπει τα χειρότερα για τους Έλληνες, κάθε απόφαση που δίνει λύσεις σε προβλήματα, που για δεκαετίες προτιμούσαμε να μην αγγίζουμε, κάθε απόφαση που εντέλει υπηρετεί το εθνικό συμφέρον», υπογράμμισε ο Γιώργος Παπανδρέου, κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου με θέμα την Οικονομία.


Ζήτησε τη συμμετοχή των μελών της κυβέρνησης σε αυτές τις αποφάσεις, λέγοντας: "Σας κάλεσα σήμερα για να σας ενημερώσω τόσο εγώ, όσο και ο Υπουργός Οικονομικών για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στο μέτωπο της οικονομίας και για να συζητήσουμε όλοι μαζί της στάση που θα κρατήσει η Κυβέρνηση και άρα η χώρα".

Ο πρωθυπουργός σχολίασε την αναθεώρηση του ελλείμματος από τη Eurostat στο 13,6%, διερωτώμενος "που θα κρυφτούν οι γνωστοί ύποπτοι", δηλαδή -όπως είπε- τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που υποστηρίζουν ότι το έλλειμμα ήταν μονοψήφιο και το "φούσκωσε" το ΠΑΣΟΚ. Παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα οδηγήθηκε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ύστερα από δεκαετίες λαθών, παραλείψεων και επανάπαυσης, χαρακτήρισε όμως "έγκλημα", αυτό που συνέβη από το 2004 έως το 2009.

Μιλώντας για τον μηχανισμό στήριξης της οικονομίας είπε πως "αν σήμερα η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης για το δανεισμό της, αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας που κάνουμε όλοι μας. Αν δεν την κάναμε, απλά δεν θα υπήρχε αυτό ο μηχανισμός".

Κατηγόρησε όσους μιλούν για προσφυγή στο ΔΝΤ ότι επιχειρούν να παραπληροφορήσουν τους πολίτες και να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση, σπέρνοντας τον φόβο και τον πανικό. Όπως είπε, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επιτήρησης -και από το ΔΝΤ- εξαιτίας των υψηλών ελλειμμάτων των προηγούμενων ετών. Παράλληλα, δήλωσε ότι ο μηχανισμός στήριξης είναι ευρωπαϊκός και αποτελεί δίχτυ ασφαλείας για την Ελλάδα απέναντι στα αρνητικά σενάρια, όπως η παύση πληρωμών και η αδυναμία να πληρώσει μισθούς και συντάξεις.

"Αντί να ψάχνουμε δικαιολογίες για να παραιτηθούμε των ευθυνών μας, είναι σήμερα επιτακτική ανάγκη να μπούμε όλοι επί τω έργω", πρόσθεσε ο Γ. Παπανδρέου.

Απευθυνόμενος στους υπουργούς, επισήμανε ότι η υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας πρέπει να γίνεται άμεσα και χωρίς ούτε μια μέρα απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα. "Η 'διαχείριση' είναι λέξη που δεν βρίσκεται στο δικό μας λεξιλόγιο", πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η χώρα βιώνει περίοδο έκτακτης ανάγκης. Διευκρίνισε ότι ο στόχος μείωσης του ελλείμματος κατά 4% φέτος δεν αλλάζει, παρά την αναθεώρηση των στοιχείων από τη Eurostat.

Α. Γκερέκου: «Τέλειωσε το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα»

Η υφυπουργός Πολιτισμού, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑϊ, τόνισε ότι στόχος του υπουργείου είναι να αλλάξει η ταυτότητα του ελληνικού τουρισμού, προσθέτοντας ότι αυτός δεν μπορεί να λειτουργεί με αυτόματο πιλότο. Κατηγόρησε τις κυβερνήσεις της Ν.Δ ότι έκρυβαν τα προβλήματα κάτω από το χαλί.


«Η κρίση μπορεί να είναι ευκαιρία για να διορθώσουμε και λίγο τα κακώς κείμενα, τελείωσε ο αυτόματος πιλότος στον τουρισμό, δεν είμαστε μόνοι μας στη Μεσόγειο όπως κάποτε» σημείωσε.

"Το καμποτάζ στις κρουαζιέρες ήταν θέμα ταμπού και σήμερα γίνεται ένα μεγάλο βήμα με την άρση του" σημείωσε.

Για το ζήτημα των ακριβών τιμών στην Ελλάδα η υφυπουργός Τουρισμού δήλωσε ότι υπάρχει συγκράτηση τιμών. «Θα απορροφηθεί από την αγορά η αύξηση του ΦΠΑ, υπάρχει οδηγία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, πρέπει να επικρατήσει η λογική του value for money» σημείωσε.

Όσον αφορά την αναβάθμιση των υποδομών η κ. Γκερέκου επισήμανε ότι από το ΕΣΠΑ υπάρχουν αρκετά χρήματα για μια αναβάθμιση υποδομών πραγματικά φιλική προς το περιβάλλον.

«Στις κορεσμένες περιοχές δεν θα γίνουν επιδοτήσεις σε ξενοδοχεία, εκτός αν οι επιχειρηματίες θέλουν να φτιάξουν κάτι διαφορετικό» δήλωσε. Η υφυπουργός σημείωσε ότι η νέα κυβέρνηση βρήκε συσσωρευμένα προβλήματα στον τουρισμό κρυμμένα κάτω από το χαλί.

«Βρήκαμε 140 εκατ. ευρώ χρέος από οφειλές σε διαφημιστικά πακέτα. Έγινε μια πρώτη αποπληρωμή, κλιμακωτά θα αντιμετωπίσουμε το χρέος, ενώ πρέπει να τρέξουμε και τη νέα μας καμπάνια» τόνισε, προσθέτοντας ότι λόγω έλλειψης χρημάτων υπάρχει αλλαγή τακτικής στη διαφήμιση, στοχευμένη και με όσες λιγότερες δαπάνες είναι δυνατόν.

Η υφυπουργός δήλωσε ότι η χώρα μπορεί να γίνει κέντρο θαλάσσιου τουρισμού. «Είκοσι μαρίνες σήμερα δεν λειτουργούν λόγω γραφειοκρατίας, πρόθεση μας είναι οι διαδικασίες να ξεμπλοκαριστούν» σημείωσε.

Δεν θα χαθούν χρήματα των stage τόνισε ο Γ. Κουτρουμάνης

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στα εν εξέλιξη προγράμματα stage δεν θα χάσουν τα χρήματα που δικαιούνται, τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης, στη Βουλή.


Όπως ανέφερε, υπήρξε μια καθυστέρηση η οποία τόνισε ότι οφείλεται σε αδυναμία του ΟΑΕΔ.

Η ερώτηση είχε γίνει από την βουλευτή του ΚΚΕ, Λ. Κανέλη, όπου ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στα stage αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα καθώς παραμένουν απλήρωτοι δύο μήνες.

Προκαταρκτική εξέταση για το επεισόδιο Μπίκου - Ψωμιάδη

Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλλε, σήμερα, η εισαγγελέας ποινικής διώξεως Μαρία Τιντικάκη για το επεισόδιο που σημειώθηκε στο νομαρχειακό συμβούλιο Θεσσαλονίκης ανάμεσα στο νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη και τον πρώην αντινομάρχη Ιωάννη Μπίκο, μετά την έγκλιση που υπέβαλε σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών, ο τελευταίος σε βάρος του πρώτου.


Η εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της "λόγω και έργω εξύβρισης" και της "δυσφήμησης" που αναφέρονται στην έγκληση.

Υπενθυμίζουμε ότι στην τακτική συνεδρίαση του νομαρχειακού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στις 20 Απριλίου, ο Π. Ψωμιάδης και ο Ι. Μπίκος ήρθαν κυριολεκτικά "στα χέρια", με αφορμή αιχμή του κ. Μπίκου κατά του νομάρχη για την κατασκευή αθλητικών έργων.

Η Eurostat αυξάνει το ελληνικό έλλειμμα και χρέος

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Eurostat, το ελληνικό δημόσιο έλλειμμα που η κυβέρνηση υπολόγισε το 2009 σε 12,9% (έναντι προηγούμενων διαδοχικών εκτιμήσεων 7,7% και 12,7%) τελικά ανέρχεται σε 13,6% του ΑΕΠ.


Αντίστοιχα, η Eurostat ανακοίνωσε πως το δημόσιο χρέος που το 2008 ήταν 99,2% του ΑΕΠ και το 2009 υπολογιζόταν από την κυβέρνηση σε 113% τελικά ανέρχεται σε 115,1%.

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο στάδιο της αυστηρής επιτήρησης και ένα βήμα πριν από την επιβολή χρηματικών κυρώσεων. Με την αύξηση του ελλείμματος από τη Eurostat καθίσταται ακόμη δυσκολότερη η επίτευξη του στόχου για μείωσή του κατά τέσσερις μονάδες εντός του 2010.

Η ατζέντα της ημέρας

Όλες οι προγραμματισμένες συναντήσεις και εκδηλώσεις της ημέρας


Επίσκεψη Γ.Α.Παπανδρέου σε Ρόδο και Καστελόριζο

Επίσκεψη στις ΗΠΑ (ΝΥ και Σικάγο), μέχρι 24 Απριλίου, πραγματοποιεί ο υφυπΕξ Σπ. Κουβέλης

Συνέδριο με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα Σήμερα», οργανώνει το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) σε συνεργασία με την Capital Link (09:00:00 )

Συνάντηση της Υπουργού Αγρατικής Ανάπτυξης Κατερίνας Μπατζελή με γαλακτοβιομήχανους (11:00:00)

Μνημόσυνο για τον Κων. Καραμανλή (11:00:00 Φιλοθέη)

Συνέντευξη Τύπου του μη κερδοσκοπικού φιλανθρωπικού οργανισμού "Κάνε μια ευχή" Ελλάδος (11:00:00 )

Επίσκεψη Δ. Δρούτσα στην Εσθονία - Σύνοδος ΝΑΤΟ Διάλογος για το σινο-ελληνικό πολιτισμό, υπό την αιγίδα της κινεζικής πρεσβείας και του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού - Παρουσία Α. Γκερέκου - Στο διάλογο θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι Σωτήρης Χατζηγάκης, Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Γρηγόριος Πραστάκος, Βασίλης Καρασμάνης (18:00:00)

Θεσσαλονίκη

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του Έργου «Καταγραφή των Θρεπτικών Στοιχειών των Βαρέων Μετάλλων και των Υδροδυναμικών Ιδιοτήτων των Εδαφών για την Ορθολογική Χρήση Λιπασμάτων και Νερού και Παραγωγή Προϊόντων Ασφαλείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», στην αίθουσα «Τερψιχόρη» του ξενοδοχείου ARCADIA στην Κομοτηνή (09:30:00 Κομοτηνή)

Tα μέλη επιχειρηματικής αποστολής από την Τουρκία πρόκειται να υποδεχθεί η διοίκηση του ΕΒΕΘ, στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου (13:00:00 Θεσσαλονίκη)

Εγκαίνια έκθεσης φοιτητικών εργασιών- Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (20:30:0)

Πτώση χωρίς έλεγχο 3,91% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ανεξέλεγκτη πτωτική πορεία των τιμών των ελληνικών ομολόγων οδηγεί σε εκτόξευση του spread σε άνω των 500 μονάδων βάσης και των αποδόσεων (των επιτοκίων) σε άνω του 8%. Επηρεάζει βίαια και τις μετοχές οδηγώντας τις τιμές τους σε σχηματισμό κατάρρευσης. Έτσι, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε σήμερα με σημαντικές απώλειες 3,91% στις 1.860 μονάδες με τον τραπεζικό κλάδο να υφίσταται πιέσεις της τάξης του 5,36%.


Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης έχασε 4,39% επηρεασμένος από τις τράπεζες και ακολούθησαν με απώλειες 3,58% της μεσαίας και 2,90% της μικρής. Το αρνητικό κλίμα παρέσυρε τις περισσότερες μετοχές χαμηλότερα με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα ήτοι 167 να κλείσει πτωτικά έναντι μόνο 27 με άνοδο και 25 χωρίς μεταβολή στην τιμή. Το πλέον ανησυχητικό σημάδι ήταν η άνοδος της αξίας των συναλλαγών στα 240 εκατ. ευρώ, που δείχνει ότι όλο και περισσότεροι επενδυτές εγκαταλείπουν τα χαρτιά τους σε χαμηλότερα επίπεδα.

Στα blue chips οι 19 από τις 20 μετοχές που συνθέτουν τον δείκτη FTSE-20 κατέγραψαν απώλειες από 7,35% για τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ, 6,90% για τη MIG, 6,49% για την Εθνική Τράπεζα, 6,26% για τη Εurobank, 6,25% για την Αγροτική μέχρι 0,68% για τη ΔΕΗ και 1,01% για τα Ελληνικά Πετρέλαια. Μόνο η μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν άντεξε στο χείμαρρο της πτώσης, επιτυγχάνοντας άνοδο 1,47%. Το γενικότερο κλίμα οδήγησε έξι τίτλους σε απώλειες με διψήφιο ποσοστό: Ιπποτούρ, Ιλυδα, Βωβός, Lamda Development, Μαϊλλης και Εδραση. Επίσης άλλες 14 είχαν απώλειες πάνω από 8%. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Τρία Αλφα, Μεβάκο, Ιντρακάτ, Ετέμ, ΠΑΊΡΗς, CENTRIC, Sato, Κούμπας κλπ. Από την άλλη πλευρά ελάχιστες μετοχές σημείωσαν άνοδο με ικανοποιητικό όγκο συναλλαγών. Η Vell Group είχε κέρδη 3,7% με 112 χιλιάδες ταμάχια, η Αφοί Κορδέλλου 3,13% με 48 χιλιάδες τεμάχια, και ο Σφακιανάκης 2,20% με 14 χιλιάδες τεμάχια.

Σε δική παραπέμπεται αστυνομικός για υπόθεση τοκογλυφίας

Την παραπομπή σε δίκη αστυνομικού που κατηγορείται για υπόθεση τοκογλυφίας από το Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, αποφάσισε το Συμβούλιο ΠλημμελειοδικώνΌπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα ο κατηγορούμενος είχε δανείσει, το καλοκαίρι του 2008, σε οδηγό ταξί, τον οποίο είχε γνωρίσει εκείνη την περίοδο, το ποσό των 30.000 ευρώ, λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Μάλιστα, οι δυο τους είχαν συμφωνήσει να του επιστρέψει τα χρήματα τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, καταβάλλοντας του επιπροσθέτως ένα μικροποσό.

Ωστόσο, λίγες μέρες μετά τη χορήγηση του "δανείου", ο αστυνομικός, που το διάστημα εκείνο υπηρετούσε σε Αστυνομικό Τμήμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, απειλούσε τον οδηγό ταξί, να του υπογράψει αρχικά τρεις συναλλαγματικές, συνολικής αξίας 42.500 ευρώ, και στη συνέχεια άλλες πέντε συναλλαγματικές, αξίας 33.000 ευρώ.

Το καλοκαίρι του 2009 ο οδηγός ταξί κατέφυγε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν το συνάδελφό τους, την ώρα που παραλάμβανε 58.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ως μέρος συμφωνίας με το θύμα του για τη διευθέτηση της υπόθεσης.

Πλέι οφ: Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Ανακοινώθηκαν από τη Σούπερ Λίγκα οι ώρες των αγώνων των πλέι οφ, καθώς και οι τηλεοπτικοί σταθμοί που θα μεταδώσουν τις αναμετρήσεις. Τις πέντε πρώτες αγωνιστικές τα δύο ματς θα διεξάγονται σε διαφορετικές ώρες, ενώ την τελευταία τα παιχνίδια θα έχουν κοινή ώρα έναρξης.


Τα τηλεοπτικά κανάλια που θα μεταδώσουν τους αγώνες είναι η Nova, η ΝΕΤ και ο ΣΚΑΪ, με το συνδρομητικό να έχει τη μερίδα του λέοντος από τη συχνότητά του θα εκπέμψει σήμα για 5 ματς, έναντι 4 του σταθμού του Φαλήρου και 3 της κρατικής τηλεόρασης. Οι τέσσερις ομάδες ξεκινούν τα πλέι οφ με την εξης βαθμολογία: Ολυμπιακός 4, ΠΑΟΚ 3, ΑΕΚ 1, Άρης 0.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι ώρες των πλέι οφ:

1η αγωνιστική, Τετάρτη 28 ΑπριλίουΑΓΩΝΑΣ ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 16.45 ΣΚΑΪ
Άρης-Ολυμπιακός 19.00 NOVA

2η αγωνιστική, Κυριακή 2 Μαΐου

ΑΓΩΝΑΣ ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Ολυμπιακός-ΑΕΚ 19.00 ΝΕΤ
ΠΑΟΚ-Άρης 21.15 NOVA

3η αγωνιστική, Τετάρτη 5 Μαΐου

ΑΓΩΝΑΣ ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
ΑΕΚ-Άρης 19.00 ΣΚΑΪ
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 21.15 NOVA

4η αγωνιστική, Κυριακή 9 Μαΐου

ΑΓΩΝΑΣ ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Άρης-ΑΕΚ 16.45 ΣΚΑΪ
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 19.00 NΕΤ

5η αγωνιστική, Τετάρτη 12 Μαΐου

ΑΓΩΝΑΣ ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Ολυμπιακός-Άρης 16.45 ΝΕΤ
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 19.00 NΟVA

6η αγωνιστική, Κυριακή 16 Μαΐου

ΑΓΩΝΑΣ ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
AEK-Ολυμπιακός 21.15 ΝΟVA
Άρης-ΠΑΟΚ 21.15 ΣΚΑΪ

Άλλα 4 «ύποπτα» ποδοσφαιρικά παιχνίδια στην Ελλάδα

Μεγαλώνει ο κύκλος των «ύποπτων» ποδοσφαιρικών αγώνων στην Ελλάδα. Η ΕΠΟ ενημερώθηκε από την UEFA ότι πρέπει να διερευνηθούν άλλα τέσσερα παιχνίδια που διεξήχθησαν μετά τις 6 Φεβρουαρίου 2010. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στα τέσσερα αυτά ματς συμπεριλαμβάνεται και αγώνας της Σούπερ Λίγκας, συνολικά ο δεύτερος «ύποπτος» της μεγάλης κατηγορίας στους φακέλους που απέστειλε τους τελευταίους μήνες η UEFA.


Ο αγώνας αυτός φέρεται να έγινε μεταξύ 22ης και 26ης αγωνιστικής, ενώ τα άλλα τρία (νεότερα) «ύποπτα» ματς, είναι της Β’ Εθνικής. Συνολικά πλέον στην ΕΠΟ υπάρχει ενημέρωση από την UEFA για 27 αγώνες που ενδεχομένως «στήθηκαν» με τζίρο εκατομμυρίων στο στοίχημα. Οι 22 είναι της Β’ Εθνικής (του περσινού β’ γύρου και της φετινής σεζόν), οι 3 είναι του φετινού Κυπέλλου και οι 2 της φετινής Σούπερ Λίγκας.

Όλα τα δεδομένα είναι ανοιχτά, ακόμα και η δημοσιοποίηση του περιεχομένου των 4 φακέλων της UEFA, με βάση και την τελευταία τοποθέτηση του γγΑ, Π.Μπιτσαξή. Η αποκάλυψη μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των ερωτήσεων που κατατέθηκαν το τελευταίο διάστημα στη Βουλή, σχεδόν απ ‘όλα τα κόμματα και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.
website counter
friend finderplentyoffish.com