Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ο νέος τρόπος αυτοπεραίωσης

Τα πάνω κάτω στη διαδικασία αυτοπεραίωσης (αυτοελέγχου με τη νέα ονομασία) για περίπου ένα εκατομμύριο μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες φέρνει ο νέος φορολογικός νόμος του υπουργείου Οικονομικών. Η αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών εσόδων των επιχειρήσεων, οδηγεί τη κυβέρνηση να προσδιορίσει τα καθαρά κέρδη σε περιπτώσεις αυτοελέγχου με βάση τα έξοδα. Οι αλλαγές αφορούν στον προσδιορισμό των συνολικών εσόδων, τα οποία χρησιμοποιούνται για να υπολογιστούν τα τελικά καθαρά κέρδη.Μέσω της διαδικασίας του αυτοελέγχου, υπολογίζονται κάποια τεκμαρτά καθαρά κέρδη για κάθε επιχείρηση τα οποία συγκρίνονται με τα λογιστικά κέρδη (έσοδα μείον έξοδα). Σε περίπτωση που πραγματοποιήσει τη διαδικασία, αποδέχεται να φορολογηθεί με βάση τα τεκμαρτά κέρδη (έαν είναι μικρότερα των λογιστικών φορολογείται για τα λογιστικά κέρδη) με "αντάλλαγμα" η χρήση αυτή και τα εισοδήματα της να θεωρούνται "περαιωθείσα ως ειλικρινή".

Ο τρόπος υπολογισμού των καθαρών κερδών παραμένει ίδιος, δηλαδή πολλαπλασιάζεται ο Μοναδικός Συντελεστής Καθαρών Κερδών (ΜΣΚΚ) της επιχείρησης κατά περίπτωση, με το ποσό των ακαθάριστων εσόδων. Η αλλαγή έρχεται στο πώς υπολογίζονται πλέον τα ακαθάριστα έσοδα που μέχρι σήμερα ήταν το ποσό που δήλωνε ο επιτηδευματίας.

Στο εξής θα υπολογίζονται τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα με βάση τα έξοδα ως ακολούθως:

►Επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων

Έσοδα χρήσης = {Κόστος πωληθέντων + δαπάνες }Χ 100 /(100-ΜΣΚΚ)

Παράδειγμα:

Επιχείρηση με τζίρο 50.000 ευρώ, κόστος πωληθέντων 30.000, έξοδα 10.000, ΜΣΚΚ = 40%

Έσοδα χρήσης= 40.000 Χ 100/60 = 66.666 ευρώ

Καθαρά κέρδη 66.666 Χ 40% =26.664 ευρώ (Για αυτά θα φορολογηθεί)

Με το προηγούμενο καθεστώς θα φορολογούταν για κέρδη 50.000 Χ40%= 20.000 ευρώ.

►Επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών ή ελεύθεροι επαγγελματίες

Έσοδα χρήσης = {Δαπάνες χρήσης }Χ 100 /(100-ΜΣΚΚ)

Επιχείρηση με τζίρο 80.000 ευρώ, και έξοδα 50.000, ΜΣΚΚ = 50%

Έσοδα= 50.000 Χ 100/50 = 100.000 ευρώ

Καθαρά κέρδη10.000 Χ 50% =50.000 ευρώ (Για αυτά θα φορολογηθεί)

Με το προηγούμενο καθεστώς θα φορολογούταν για κέρδη 80.000 Χ 50%= 40.000 ευρώ.

►Μικτές επιχειρήσεις (πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών)

Τα έσοδα των μικτών επιχειρήσεων υπολογίζονται για το κομμάτι της παροχής υπηρεσιών και της εμπορίας αναλόγως όπως παραπάνω με τους ειδικούς συντελεστές για κάθε δραστηριότητα.

Διαφορά ΦΠΑ

Σε περίπτωση που τα συνολικά έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, προκύπτει διαφορά ΦΠΑ την οποία και θα πρέπει να πληρώσει η επιχείρηση.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Tα ανώτατα όρια εσόδων, πάνω από τα οποία επιχείρηση δεν μπορεί να μπει στη ρύθμιση της αυτοπεραίωσης, η οποία πλέον λέγεται αυτοέλεγχος, έχουν μείνει σταθερά ως εξής:

•150.000 για παροχή υπηρεσιών και ελεύθερους επαγγελματίες και

•300.000 ευρώ για επιχειρήσεις εμπορίας και μικτής δραστηριότητας, πάντα με τον περιορισμό των 150.000 για την παροχή υπηρεσιών.

Στην ρύθμιση δεν υπάγονται περιπτώσεις:

♦ που ξεπερνούν τα παραπάνω ποσά

♦στις οποίες έχουν σημειωθεί παραβάσεις του ΚΒΣ ( 3, 4 ή 6 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.)

♦στις οποίες οι απαλλασσόμενες πράξεις ΦΠΑ ανέρχονται στο 60% των συνολικών εσόδων

♦διαχειριστικές περίοδοι στις οποίες υπάρχει ανέγερση ή απόκτηση κτιρίων της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγ­γελματία και δεν υπάρχουν έσοδα.

Παράδειγμα υπουργείου Oικονομικών

Φυσικό πρόσωπο, που ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα του κτηνιάτρου (συντελεστής καθαρών αμοιβών 50%) και παράλληλα ασχολείται με την εμπορία πτηνοτροφών και κτηνοτροφών λιανικώς (Μ.Σ.Κ.Κ. 10%, Κ.Α. 5309α) και την εκμετάλλευση θεραπευτηρίου ζώων (Μ.Σ.Κ.Κ. 34%, Κ.Α. 9224) και τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1. – 31.12.2010 παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα βάσει των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων:

Ελ. επάγγελμα Εμπορία πτηνοτροφών και κτηνοτροφών Θεραπευτήριο ζώων

● Ακαθάριστα έσοδα 60.000,00 € 120.000,00 € 40.000,00 €

● Κόστος πωληθέντων αγαθών 0,00 € 103.000,00 € 0,00 €

● Έξοδα και δαπάνες (περιλαμβανομένων και των αποσβέσεων που αναλογούν) 35.000,00 € 4.000,00 € 26.000,00 €

● Κοινά έξοδα και δαπάνες ύψους 12.000 € (περιλαμβανομένων και των αποσβέσεων που αναλογούν), επιμεριζόμενα ανά δραστηριότητα [12.000 × 60/220= 3.272,73 € για το ελ. επάγγελμα, 12.000 ×120/220 = 6.545,45 € για την εμπορία πτηνοτροφών και κτηνοτροφών, 12.000 ×40/220 = 2.181,82 € για το θεραπευτήριο ζώων]

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το ως άνω φυσικό πρόσωπο, εφόσον επιθυμεί να υπαχθεί στον αυτοέλεγχο για τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 2011 πρέπει να δηλώσει ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο με 245.406,80 € και αναλυτικότερα, για το ελευθέριο επάγγελμα ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο με 76.545,46 € [(35.000 + 3.272,73) ×100/100-50 ], για την εμπορία πτηνοτροφών και κτηνοτροφών ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο με 126.161,61 € [(103.000 + 4.000 + 6.545,45) × 100/100-10] και για το θεραπευτήριο ζώων ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο με 42.699,73 € [(26.000 + 2.181,82) × 100/100-34].


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com