Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Μέτρα για τους καπνοπαραγωγούς ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέτρα για την στήριξη των καπνοπαραγωγών παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Κουτσούκος με εκπροσώπους των ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ, Καπνικής και Ενεργών Ομάδων Καπνοπαραγωγών.Τα μέτρα του υπουργείου είναι τα εξής:

* 1) Στήριξη εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης
* Παρέχεται ενίσχυση έως 9.000 ευρώ συνολικά για την τριετία 2011-2013 σε όσους:
* - Ενεργοποίησαν δικαιώματα καπνού το 2009 και δεν τα μεταβάλλουν ουσιαστικά έως το 2013.
* - Είχαν μειωμένες άμεσες ενισχύσεις το 2010 σε σύγκριση με το 2009 τουλάχιστον κατά 25% εξαιτίας της μείωσης της αξίας των δικαιωμάτων καπνού.
* - Καταθέτουν τριετές επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένης και της εξωγεωργικής δραστηριότητας.
* Διαδικασία υλοποίησης
* Με την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που κατατέθηκε σήμερα στο Εθνικό Τυπογραφείο, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατατίθενται ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Η πληρωμή της κάθε ετήσιας δόσης θα καταβάλλεται με την πληρωμή της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης κάθε έτους την τριετία 2011-2013.
* Το υπουργείο εκτιμά ότι με το εν λόγω μέτρο θα καταβληθούν συνολικά 220 εκατ. ευρώ σε 44.000 δικαιούχους.
* 2) Πρόωρη συνταξιοδότηση
* Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης όσων παύουν οριστικά τη γεωργική δραστηριότητα για εμπορικούς σκοπούς. Οι συμμετέχοντες δε θα μπορούν πλέον να λάβουν μέρος σε άλλες δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
* Προϋποθέσεις ένταξης είναι:
* - Ενεργοποίηση δικαιωμάτων καπνού το έτος 2009.
* - Ηλικία γεωργού μεταξύ 55 έως 63 ετών.
* Διαδικασία υλοποίησης:
* - Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως το Φεβρουάριο του 2011.
* - Άμεσος έλεγχος δικαιολογητικών και καταβολή της πρώτης μηνιαίας πληρωμής.
* Εκτιμάται ότι θα καταβληθούν συνολικά 30 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους.
* 3. Υλοποίηση Σχεδίων Βελτίωσης
* Ενισχύονται οι γεωργοί που ενεργοποίησαν δικαιώματα καπνού το 2009, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πραγματοποιούν επενδυτικό σχέδιο με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της εκμετάλλευσης τους, την αναδιάρθρωση της παραγωγής με προϊόντα που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης νερού και την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων η μέγιστη δυναμικότητα που ενισχύεται από το πρόγραμμα ανέρχεται σε 40 KW.
* Διαδικασία υλοποίησης
* Έχουν ήδη δημοσιευθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το καθεστώς ενίσχυσης του Μέτρου 121, τις λεπτομέρειες εφαρμογής του και τις διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης.
* Έχει υπογραφεί και αποσταλεί η απόφαση υποδείγματος Φακέλου Υποψηφιότητας στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας η απόφαση βαθμολογίας και η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος που θα υποδεχθεί τις αιτήσεις. Το Μέτρο θα προκηρυχθεί τις αμέσως προσεχείς εβδομάδες.
* Δικαιούχοι
* Συνολικά θα καταβληθούν 135 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) σε περίπου 2.800 δικαιούχους.
* 4. Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις
* Το Μέτρο αποτελείται από δύο δράσεις:
* Δράση 1.4 "Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες"
* Ενισχύονται οι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ενεργοποίησαν δικαιώματα καπνού το 2009, αλλά έχουν σταματήσει την καπνοκαλλιέργεια και την έχουν αντικαταστήσει με εντατικές ποτιστικές καλλιέργειες αραβοσίτου, βαμβακιού και μηδικής.
* Οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μετατρέψουν συγκεκριμένα ποσοστά των ποτιστικών καλλιεργειών σε ξηρική αμειψισπορά (για παράδειγμα ξηρικά σιτηρά και βίκο).
* Διαδικασία υλοποίησης
* Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2011, δηλαδή πριν το τέλος του πρώτου εξαμήνου έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη ποτιστική καλλιέργεια (ανοιξιάτικη) που θα αντικαταστήσουν με ξηρική αμειψισπορά.
* Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την πληρωμή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του 2012. Δικαιούχοι Συνολικά θα καταβληθούν 60 εκατ. ευρώ και θα καλυφθούν 200.000 στρέμματα. Το μέγιστο ύψος ετήσιας ενίσχυσης ανέρχεται σε 60 ευρώ ανά στρέμμα και παρέχεται για μία πενταετία.
* Δράση 2.3 "Σύστημα Ολοκληρωμένης Παραγωγής καπνού"
* Παρέχεται στήριξη σε περιοχές οπου συνεχίζεται η καλλιέργεια καπνού σε καπνοπαραγωγούς (φυσικά η νομικά πρόσωπα) που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού το 2009, και αναλαμβάνουν τη υποχρέωση να εφαρμόσουν για μια πενταετία:
* · Σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια καπνού ( agro2)
* · Αμειψισπορά με ψυχανθή τουλάχιστον στο 20%της επιλέξιμης έκτασης για χλωρά λίπανση, με στόχο το σύνολο της έκτασης να τεθεί σε αμειψισπορά μια φορά τουλάχιστον στην πενταετία.
* · Ακαλλιέργητο περιθώριο τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης έκτασης.
* · Χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων
* Διαδικασίες Υλοποίησης
* Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί ως τον Μάρτιο του 2011 και η πρώτη πληρωμή θα γίνει στις αρχές του 2012.
* Δικαιούχοι
* Συνολικά θα διατεθούν 60 εκατ. ευρώ και θα καλυφθούν 128.000 στρέμματα. Το μέγιστο ύψος ετήσιας ενίσχυσης θα ανέλθει σε 93,6 ευρώ ανά στρέμμα
* 5) «Πρώτη Δάσωση γεωργικής γης»
* Αφορά κυρίως περιοχές καπνοπαραγωγής στις οποίες έχει σταματήσει η καλλιέργεια καπνού και έχει αναδιαρθρωθεί με άλλες εντατικές καλλιέργειες. Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά & νομικά πρόσωπα (κατά προτεραιότητα γεωργοί και ενώσεις τους), οι οποίοι το 2009, έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό με τη δέσμευση να δασώσουν τα αγροτεμάχια που καλλιεργούσαν με καπνό και πλέον καλλιεργούνται με άλλη εντατική καλλιέργεια. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα καλύψει περίπου 6.500 στρέμματα. Ετοιμάζεται το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου και η ενεργοποίησή του αναμένεται στις αρχές του 2011.
* 6) «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» και «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
* Αφορούν δράσεις αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσής, όσων το 2009, έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό. Ήδη έχουν προκηρυχθεί οι δράσεις για καπνοπαραγωγές περιοχές με τις υπόλοιπες δράσεις που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις του Άξονα 3 και η προκήρυξη έληξε την 1η Νοεμβρίου 2010. Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω μέτρων είναι 53,3 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και αφορά περίπου 260 δικαιούχους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com