Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Τι αλλάζει για τις προαγωγές στο Δημόσιο

Το νέο σύστημα για τις προαγωγές στο Δημόσιο, που θα αποτελεί κριτήριο και για τη μισθολογική εξέλιξη παρουσίασε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι τα πρόσωπα για τις θέσεις ευθύνης (γενικοί διευθυντές, διευθυντές, τμηματάρχες) σε όλο το δημόσιο τομέα και τα ΝΠΔΔ θα επιλέγονται με ανοιχτή προκήρυξη. Παράλληλα, η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών και διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής θα γίνεται με κλήρωση.Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης θα μετακινούνται στις υπηρεσίες των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση υπουργών των υπηρεσιών προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων.Οι βαθμοίΟι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) - κατατάσσονται σε έξι συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής: Βαθμός Α: είναι ο καταληκτικός βαθμός για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ Βαθμός Β: αποτελεί τον καταληκτικό βαθμό για την κατηγορία ΔΕ Βαθμός Γ: ο καταληκτικός βαθμός για την κατηγορία ΥΕ Βαθμός Δ: κατατάσσονται ως δόκιμοι οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται. Στον ίδιο βαθμό κατατάσσονται ως μόνιμοι και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βαθμός Ε: Κατατάσσονται ως δόκιμοι οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται. Βαθμός ΣΤ: Αποτελεί τον εισαγωγικό για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικούΣύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο και 2ο και αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.Παράλληλα, οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μέχρι επτά έτη κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.Ακόμη οι υπάλληλοι, όλων των κατηγοριών, θα διανύουν δοκιμαστική περίοδο δύο ετών, στο βαθμό που εισάγονται.ΠροαγωγέςΓια την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που θα διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη: α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα: αα) η απόδοσή του που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και αβ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία, β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο Βαθμό.Παράλληλα, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου θα λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστημα αξιολόγησης. Όσονα αφορά στην προαγωγή από τον Βαθμό Β στο Βαθμό Α το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον.Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, θα γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινομένων, ως εξής: -Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων, - Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων, - Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων, - Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 60% των κρινόμενων υπαλλήλων. - Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 20% των κρινόμενων υπαλλήλων.Κάθε χρόνο θα συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία.Επίσης στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόμενα δύο έτη, ενώ προβλέπεται χρόνος που απαιτείται να διανυθεί σε κάθε βαθμό για προαγωγή στον επόμενο.Ποιοι υπάγονται στο νέο βαθμολόγιοΣτο νέο σύστημα υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ): α) του Δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β΄ βαθμού, γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), δ) οι εκπαιδευτικοί, ε) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, στ) οι κληρικοί και διάκονοι, ζ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και μόνιμοι αγροτικοί ιατροί, η) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της και θ) οι υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών ι) οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, ια) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε), ιβ) οι υπάλληλοι των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ιγ) το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τους υπάλληλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., καθώς και για τους υπάλληλους των δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α') θα οριστούν συγκεκριμένοι ανώτατοι μισθοί ανά εκπαιδευτική κατηγορία και στόχοι στο κατά κεφαλήν μισθολογικό κόστος.Όσον αφορά στις αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ αυτές θα καθορίζονται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Στις διατάξεις δεν υπάγονται οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις διατάξεις του Μέρους Β' του ν.3205/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ειδικά μισθολόγια).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com